Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego

Olesno, dnia 20 grudnia 2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr IV.6812.1.2016

 

Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego

 

DOCformularz ofertowy_Załącznik nr 1_2017.doc (61,00KB)
DOCprojekt umowy_Załącznik nr 2_2017.doc (71,50KB)
 

I Zamawiający

 

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu i na rzecz której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 359 78 41-44, fax. 34 359 72 83

REGON: 151 398 600, NIP: 576-156-23-52

Poczta elektroniczna: gmina@olesno.pl

 

II Przedmiot zamówienia

 

1.Przedmiotem zamówienia jest wybór rzeczoznawcy majątkowego, świadczącego usługę wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, położonych na obszarze gminy Olesno.

2.Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

3.Zamawiający przewiduje, iż do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego zostanie zleconych szacunkowo około 140 nieruchomości, każda za cenę wskazaną w ofercie wg następującego zestawienia:

 

Lp.

przedmiot szacowania – na terenie Gminy Olesno

planowana ilość zleceń

(1)

(2)

(3)

1.        

określenie wartości nieruchomości niezabudowanej w celu jej zbycia, nabycia, ustanowienia lub rozwiązania użytkowania wieczystego

20

2.        

określenie wartości nieruchomości zabudowanej w celu jej zbycia, nabycia, ustanowienia lub rozwiązania użytkowania wieczystego

1

        

określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału lub podłączenia infrastruktury technicznej

60

4.        

określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości renty planistycznej

10

5.        

inwentaryzacja budynków wielomieszkaniowych dla celów wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i obliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej

1

6.        

określenie wartości lokalu mieszkalnego i związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej wraz z zaznaczeniem lokalu i pomieszczenia przynależnego na rzucie kondygnacji budynku

20

7.        

określenie wartości lokalu użytkowego i związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej wraz z zaznaczeniem lokalu i pomieszczenia przynależnego na rzucie kondygnacji budynku

5

8.        

określenie wartości gruntu pod garażem

5

9.        

określenie wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego w celu: zbycia, nabycia, aktualizacji opłaty rocznej,

1

10.    

czynsz dzierżawny gruntu

1

12.    

czynsz za lokal mieszkalny lub użytkowy

3

13.    

czynności nieobjęte ofertą (za 1 przepracowaną godzinę)

10

 

Zamawiający nie wyklucza - w razie potrzeby - udzielenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego, niewyszczególnionego w formularzu ofertowym. W takim przypadku wartość zleconych wycen pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ustalana będzie każdorazowo w drodze negocjacji. W żadnym jednak przypadku Wykonawca nie będzie miał roszczenia o zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych czynności.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

 

4.Znaczną część nieruchomości przeznaczonych do szacowania stanowią nieruchomości gruntowe po podziale oraz po podłączeniu infrastruktury. Pozostałą część stanowią lokale mieszkalne, grunty sprzedane po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne nieruchomości.

5.Przedmiotem wyceny będzie również ustalenie opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

6.Wykonawcy zostaną udostępnione do wglądu następujące dokumenty:

 • opis i mapa ewidencyjna lub mapa zasadnicza,
 • informacja z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego.

7.Z dokumentami, o których mowa powyżej, będzie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 (pok. nr 103) oraz w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 (pok. nr 107).

8.Operat szacunkowy winien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów:

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
 • przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.),
 • wytycznych zawartych w aktualnych standardach zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

9.Operat szacunkowy powinien zawierać co najmniej:

 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny,
 • określenie celu wyceny,
 • podstawę prawną i formalną wyceny oraz źródła danych o nieruchomościach,
 • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
 • opis stanu nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem,
 • dokumentację fotograficzną,
 • wartość rynkową nieruchomości z uwzględnieniem wartości praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości (prawo użytkowania wieczystego, służebności, prawo dożywocia lub inne).

10.Ponadto operat szacunkowy należy przedłożyć na nośniku elektronicznym ( płyta CD) zapisany w formacie powszechnie dostępnym.

11.Nieruchomość w rozumieniu niniejszego zamówienia stanowi działka lub działki, dla których prowadzona jest jedna księga wieczysta lub działki, które stanowią funkcjonalnie jedną całość, a w przypadku braku księgi wieczystej działka lub działki objęte jednym wnioskiem o nabycie lub wywłaszczenie (jedna sprawa).

12.Wycena jednej nieruchomości winna być sporządzona w jednym operacie szacunkowym, bez względu na przedmiot i zakres wyceny (prawo własności, użytkowania wieczystego, inne prawa rzeczowe).

13.Termin wykonania zlecenia: 14 dni od daty otrzymania zlecenia, a w przypadku skomplikowanych zleceń – 30 dni.

14.W ramach wykonywanych usług Wykonawca zobowiązuje się również do:

 • sporządzania bezpłatnego egzemplarza operatu szacunkowego dla każdego nabywcy nieruchomości,
 • bezpłatnej aktualizacji własnych operatów szacunkowych,
 • sporządzenia nowego operatu szacunkowego nieruchomości wcześniej wycenianej przez przystępującego do niniejszego zapytanie ofertowego Wykonawcę (gdy operat utracił ważność w związku z odrębnymi przepisami) za 20% ceny podanej w tabeli,
 • sporządzania operatów szacunkowych dla nieruchomości sąsiadujących, dla których cel wyceny jest jednakowy, a zlecenie przekazane jest w tym samym dniu za 20% ceny podanej w tabeli,
 • sporządzenia bezpłatnej opinii dotyczącej wartości nieruchomości, która później będzie przedmiotem wyceny zawartej w operacie szacunkowym, za który Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ceną podaną w tabeli.

 

 

 

III Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2018 roku, wg zapotrzebowań.

 

 

IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

 

1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki

 • posiadają licencje rzeczoznawcy majątkowego, lub zatrudniają osoby posiadające licencję rzeczoznawcy majątkowego,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie tych warunków.

3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególnych warunków.

 

V Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę

 

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

1.Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),

2.Wypełniony i zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 2),

3.Aktualny wydruk z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia,

4.Oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania o podobnym charakterze oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),

5.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

6. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - świadectwa nadania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości,

7.Kopia dokumentu o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

VI Opis przygotowania oferty

 

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3.Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, przy ulicy Pieloka 21, 46-300 Olesno pokój nr 112.

11.Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Burmistrz Olesna, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno i następująco oznakowane: „Usługi rzeczoznawcy majątkowego”.

 

 

 

VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno, pokój nr 112, do dnia 24.01.2017 roku, do godz. 11:30.

2.Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3.Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Oleśnie, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno, pokój nr 114, dnia 24.01.2017 roku o godz. 12:00.

 

VIII Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo netto i brutto.

2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3.Cena może być tylko jedna na każdą usługę.

4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

 

 

IX Kryteria oceny oferty

 

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najniższą ceną za wykonanie odpowiedniego zadania częściowego. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru.

(n : w) x 100 punktów – gdzie:

n             –             najniższa wartość cenowa ofert złożonych w postępowaniu,

w            –             cena badanej oferty,

3.Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do pełnego punktu.

 

 

X Warunki umowy

 

1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej zapytaniu ofertowym.

2.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

3.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

4.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2.

 

 

XI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.Protokół z rozstrzygnięcia zaproszenia zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 

XII Dodatkowe informacje

 

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są: Agnieszka Rosół inspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz Roman Kokot – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 i 103 tel. 34 / 350-91-85, 34/350-91-64;

3.Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, to znaczy od 07:30 do 15:30 w dni robocze (poniedziałek, środa, czwartek); od 07:30 do 17:00 w dni robocze (wtorek); od 07:30 do 14:00 w dni robocze (piątek); faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt I).

               

 

 

 

 

 

XIII Załączniki

 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Projekt umowy – załącznik nr 2

 

Sporządził: 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami 

Roman Kokot 

 

Zatwierdził:

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

W dniu 11 stycznia 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Oleśnie wpłynęło następujące pytanie:

Uprzejmie proszę o niezwłoczne to jest w terminie umożliwiającym złożenie oferty przesłanie wyjaśnień dotyczących określenia przedmiotu szacowania na terenie Gminy Olesno, zamieszczonych w wierszach: 5,10,12 tabeli.

Proszę o wskazanie budynku wielomieszkaniowego dla celów wyodrębnienia samodzielnych lokali, który jest przedmiotem zapytania. Nie wskazanie oferentowi szczegółowego przedmiotu zamówienia uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty. Cena ofert jest ściśle uzależniona od nakładu pracy koniecznej do wykonania podczas inwentaryzacji. Nakład pracy związany z inwentaryzacją budynku wielomieszkaniowego, w którym znajdują się na przykład trzy lokale mieszkalne jest istotnie różny od nakładu pracy związanego z inwentaryzacją budynku wielomieszkaniowego, w którym znajduje się na przykład trzysta lokali mieszkalnych. Z tego powodu brak wskazania uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty przez oferentów, którzy nie mają wiedzy o przedmiocie wyceny.

W pkt II zapytania ofertowego Zamawiający określił, że “Przedmiotem zamówienia jest wybór rzeczoznawcy majątkowego, świadczącego usługę wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, położonych na obszarze gminy Olesno“. Wycena nieruchomości jako działalność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego jest wykonywana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Wskazane w zapytaniu ofertowym pozycje. 10 i 12 nie mieszczą się w zakresie czynności rzeczoznawcy majątkowego określonych w art. 156 ustawy, ponieważ rzeczoznawca majątkowy, na mocy obowiązujących przepisów prawnych, nie jest uprawniony do sporządzania wyceny, “czynszu dzierżawnego gruntów” oraz “czynszu za lokal mieszkalny lub użytkowy”.

 

 

W odpowiedzi na powyższe pytania informuję, co następuje.

Budynki wielomieszkaniowe gminy Olesno mogące stanowić przedmiot inwentaryzacji dla celów wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i obliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej (wiersz 5 tabeli) są budynkami kilkunastomieszkaniowymi, położonymi w obrębie miasta, w zabudowie zwartej, wielorodzinnej. Ponieważ żaden z budynków nie został jeszcze przeznaczony do sprzedaży, nie można wskazać konkretnego przedmiotu wyceny.

Informuję ponadto, że zakres czynności opisany w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) stanowi jedynie część usług, których wykonywania oczekuje Zamawiający. Biorąc pod uwagę fakt, że rzeczoznawcy majątkowi posiadają stosowne kompetencje oraz uprawnienia do analizowania czynszów, wykorzystywanych m.in. do określenia wartości nieruchomości metodą inwestycyjną w podejściu dochodowym, określenie wysokości czynszu dzierżawnego gruntu oraz czynszu za lokal mieszkalny lub użytkowy (wiersze 10 i 12 tabeli) nie przekracza możliwości rzeczoznawcy majątkowego.

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami 

Roman Kokot 

 

 

 

Olesno, dnia 24 stycznia 2017 roku

 

Protokół otwarcia ofert i wyboru rzeczoznawcy majątkowego

 

W dniu 24.01.2017 roku w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 114) o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert dotyczących zapytania ofertowego pn:

 

„Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego”.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

69 800,00 zł (brutto)

 

Złożono jedną ofertę:

 

Wykonawca

Cena ofertowa

Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM”, 42-700 Lubliniec, ul. Wyszyńskiego 85

48 277,50 złotych brutto

 

Wybrano:

Biuro Obsługi Nieruchomości „INTERDOM”

42-700 Lubliniec, ul. Wyszyńskiego 85

 

Na otwarciu byli obecni:

 

Jerzy Chęciński                          

 Roman Kokot                                                                                                                

Agnieszka Rosół

 

 

     Zatwierdził:

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki