Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2017

PDFZarządzenie Nr 1.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.pdf

PDFZarządzenie Nr 2.2017 w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf

PDFZarządzenie Nr 4.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 5.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 6.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościprzeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 7.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.pdf

PDFZarządzenie Nr 8.2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjecia Regulaminu jego pracy.pdf

PDFZarządzenie Nr 9.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.pdf

PDFZarządzenie Nr 10.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury...pdf

PDFZarządzenie Nr 11.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.pdf

PDFZarządzenie Nr 12.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznychz zakresu działalności na rzecz osób...pdf

PDFZarządzenie Nr 13.2017w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu zorganizowania wypoczynku dzieci i...pdf

PDFZarządzenie Nr 14.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w.pdf

PDFZarządzenie Nr 15.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ....pdf

PDFZarządzenie Nr 17.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 18.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017-2018 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 19.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017-2018 do publicznych przedszkoli, dla ktorych organem...pdf

PDFZarządzenie Nr 20.2017 w sprawie zminy budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 21.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf

PDFZarządzenie Nr 22.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf

PDFZarządzenie Nr 23.2017 w sprawie powołania Komisji na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotację z budżetu Gminy Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publ w 2017 w ramach działalności pożytku publ.pdf

PDFZarządzenie Nr 24.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf

PDFZarządzenie Nr 25.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

PDFZarządzenie Nr 26.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 27.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2017 r..pdf

PDFZarządzenie 28.2017w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 29.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Olesno w 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 30.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Olesno w 2017 r. w.pdf

PDFZarządzenie Nr 31.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Olesno w 2017 r..pdf

DOCXZarządzenie Nr 32.2017 w sprawie zakresu zadań gminnego koordynatora sportu szkolnego.docx

PDFZarządzenie Nr 33.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 34.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 35.2017 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.doc

PDFZarządzenie Nr 36.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 38.2017 w sprawie ustalenia trybu opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli.doc

PDFZarządzenie Nr 39.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 40.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf

PDFZarządzenie Nr 41.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf 

PDFZarządzenie Nr 42.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok`.pdf

PDFZarządzenie Nr 43.2017 w sprawie powołania komisji do spraw związanych z realizacją programu Mieszkanie plus i repatriacją.pdf
PDFZarządzenie Nr 44.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 45.2017 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 46.2017 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.pdf
PDFZarządzenie Nr 47.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 48.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 49.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Wachowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 50.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PP Nr 3 w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 51.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PP Nr 4 w Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 52.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PP w Wojciechowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 53.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PP w Wachowie.pdf
PDFZarządzenie 54.2017 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu.pdf
PDFZarządzenie Nr 55.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.pdf
PDFZarządzenie Nr 56.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesna na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 57.2017 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 58.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań dot. sprzedaży oraz oddawania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 59.2017 w sprawie powołania Komisji ds. wstępnej oceny projetów inwestycyjnych na lata 2018-2021.pdf
PDFZarządzenie Nr 60.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 61. 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 62.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 63.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę..pdf
PDFZarządzenie nr 64.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok (2).pdf
PDFZarządzenie Nr 65.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
2017 W SPRAWIE OGłOSZENIA SPISU INWENTARYZACYJNEGO NIERUCHOMOśCI SKARBU PAńSTWA PRZEZNACZONYCH DO KOMUNALIZACJIZarządzenie nr 66.2017 w sprawie ogłoszenia spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do komunalizacji
PDFZarządzenie nr 67.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf
2017 W SPRAWIE OGłOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOśCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIAZarządzenie 68.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
PDFZarządzenie Nr 69.2017 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Nr 70.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64.2017 Burmistrza Olesna z dnia 11 lipca 2017 roku.pdf
PDFZarządzenie Nr 71.2017 w sprawie ustalenia terminu składania wnioskow o udzielenie pomocy finasowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego....pdf
DOCXZarządzenie Nr 72.2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie.docx
DOCXZarządzenie Nr 73.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.docx
DOCXZarządzenie Nr 74.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie.docx
DOCXZarządzenie Nr 75.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Wojciechowie.docx
PDFZarządzenie Nr 76.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie.pdf
PDFZarządzenie Nr 78.2017 w sprawie nadania regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie nr 79.2017 w sprawie nadania regulaminu korzystania z fontanny miejskiej przy ul. Kościelnej w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie nr 80.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązkow dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 81.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.pdf
PDFZarządzenie nr 82.2017 Burmistrza Olesna z dnia 29 sierpnia 2017.pdf
PDFZarządzenie 83.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie nr 84.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 85.2017 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 86.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 87.2017 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie nr 89.2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastepstwa za dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.pdf

PDFZarządzenie Nr 90.2017 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie nr 91.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 92.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 93.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 94.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 95.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 96.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach OSP Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie 97.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarządzenie nr 98.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 99.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie nr 100.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie nr 101.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 102.2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2018 r..pdf
PDFZarządzenie nr 103.2017 zmieniające zarządzenie Nr 118.2015 Burmistrza Olesna z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków na dofinasowanie.pdf
PDFZarządzenie nr 104.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 105.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarzadzenie nr 106.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.pdf
PDFZarrządzenie nr 107.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 108.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 109.2017 w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych funkcjonujacych na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie nr 110.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie nr 111.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 112.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr 113.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr 114.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarzadzenie nr 115.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf
PDFZarządzenie nr 116.2017 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 117.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie nr 118.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 119.2017 w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie nr 120.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf