Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2017

PDFZarządzenie Nr 1.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.pdf (44,14KB)

PDFZarządzenie Nr 2.2017 w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (28,17KB)

PDFZarządzenie Nr 4.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (38,83KB)

PDFZarządzenie Nr 5.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (45,20KB)

PDFZarządzenie Nr 6.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościprzeznaczonych do zbycia.pdf (38,70KB)

PDFZarządzenie Nr 7.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.pdf (28,64KB)

PDFZarządzenie Nr 8.2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjecia Regulaminu jego pracy.pdf (80,61KB)

PDFZarządzenie Nr 9.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.pdf (208,10KB)

PDFZarządzenie Nr 10.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury...pdf (1,05MB)

PDFZarządzenie Nr 11.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.pdf (953,75KB)

PDFZarządzenie Nr 12.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznychz zakresu działalności na rzecz osób...pdf (955,76KB)

PDFZarządzenie Nr 13.2017w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu zorganizowania wypoczynku dzieci i...pdf (956,11KB)

PDFZarządzenie Nr 14.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w.pdf (1,04MB)

PDFZarządzenie Nr 15.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ....pdf (957,96KB)

PDFZarządzenie Nr 17.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (40,77KB)

PDFZarządzenie Nr 18.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017-2018 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (56,35KB)

PDFZarządzenie Nr 19.2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017-2018 do publicznych przedszkoli, dla ktorych organem...pdf (54,81KB)

PDFZarządzenie Nr 20.2017 w sprawie zminy budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (1,74MB)

PDFZarządzenie Nr 21.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (36,08KB)

PDFZarządzenie Nr 22.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (31,11KB)

PDFZarządzenie Nr 23.2017 w sprawie powołania Komisji na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotację z budżetu Gminy Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publ w 2017 w ramach działalności pożytku publ.pdf (540,61KB)

PDFZarządzenie Nr 24.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (1,14MB)

PDFZarządzenie Nr 25.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,16MB)

PDFZarządzenie Nr 26.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2017 r..pdf (612,67KB)

PDFZarządzenie Nr 27.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2017 r..pdf (393,97KB)

PDFZarządzenie 28.2017w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2017 r..pdf (305,80KB)

PDFZarządzenie Nr 29.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Olesno w 2017 r..pdf (411,37KB)

PDFZarządzenie Nr 30.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Olesno w 2017 r. w.pdf (410,44KB)

PDFZarządzenie Nr 31.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Olesno w 2017 r..pdf (402,45KB)

DOCXZarządzenie Nr 32.2017 w sprawie zakresu zadań gminnego koordynatora sportu szkolnego.docx (16,98KB)

PDFZarządzenie Nr 33.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,30MB)

PDFZarządzenie Nr 34.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (1,39MB)

DOCZarządzenie Nr 35.2017 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.doc (27,00KB)

PDFZarządzenie Nr 36.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (1,61MB)

DOCZarządzenie Nr 38.2017 w sprawie ustalenia trybu opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli.doc (76,00KB)

PDFZarządzenie Nr 39.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (1,70MB)

PDFZarządzenie Nr 40.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf (88,51KB)

PDFZarządzenie Nr 41.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (40,27KB) 

PDFZarządzenie Nr 42.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok`.pdf (142,78KB)

PDFZarządzenie Nr 43.2017 w sprawie powołania komisji do spraw związanych z realizacją programu Mieszkanie plus i repatriacją.pdf (32,59KB)
PDFZarządzenie Nr 44.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (86,26KB)
PDFZarządzenie Nr 45.2017 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Olesno.pdf (144,34KB)
PDFZarządzenie Nr 46.2017 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.pdf (166,86KB)
PDFZarządzenie Nr 47.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (206,26KB)
PDFZarządzenie Nr 48.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (67,99KB)
PDFZarządzenie Nr 49.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Wachowie.pdf (54,06KB)
PDFZarządzenie Nr 50.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PP Nr 3 w Oleśnie.pdf (56,73KB)
PDFZarządzenie Nr 51.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PP Nr 4 w Olesno.pdf (53,38KB)
PDFZarządzenie Nr 52.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PP w Wojciechowie.pdf (54,17KB)
PDFZarządzenie Nr 53.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PP w Wachowie.pdf (53,18KB)
PDFZarządzenie 54.2017 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu.pdf (216,49KB)
PDFZarządzenie Nr 55.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.pdf (93,12KB)
PDFZarządzenie Nr 56.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesna na 2017 rok.pdf (76,02KB)
PDFZarządzenie Nr 57.2017 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (596,64KB)
PDFZarządzenie Nr 58.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań dot. sprzedaży oraz oddawania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno.pdf (1,03MB)
PDFZarządzenie Nr 59.2017 w sprawie powołania Komisji ds. wstępnej oceny projetów inwestycyjnych na lata 2018-2021.pdf (1,39MB)
PDFZarządzenie Nr 60.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,40MB)
PDFZarządzenie Nr 61. 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (551,33KB)
PDFZarządzenie Nr 62.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,41MB)
PDFZarządzenie nr 63.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę..pdf (292,78KB)
PDFZarządzenie nr 64.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok (2).pdf (150,32KB)
PDFZarządzenie Nr 65.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (644,23KB)
2017 W SPRAWIE OGłOSZENIA SPISU INWENTARYZACYJNEGO NIERUCHOMOśCI SKARBU PAńSTWA PRZEZNACZONYCH DO KOMUNALIZACJIZarządzenie nr 66.2017 w sprawie ogłoszenia spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do komunalizacji (6,32MB)
PDFZarządzenie nr 67.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf (162,04KB)
2017 W SPRAWIE OGłOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOśCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIAZarządzenie 68.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (924,70KB)
PDFZarządzenie Nr 69.2017 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (625,75KB)
PDFZarządzenie Nr 70.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64.2017 Burmistrza Olesna z dnia 11 lipca 2017 roku.pdf (32,52KB)
PDFZarządzenie Nr 71.2017 w sprawie ustalenia terminu składania wnioskow o udzielenie pomocy finasowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego....pdf (498,58KB)
DOCXZarządzenie Nr 72.2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie.docx (12,17KB)
DOCXZarządzenie Nr 73.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.docx (11,91KB)
DOCXZarządzenie Nr 74.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie.docx (11,12KB)
DOCXZarządzenie Nr 75.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Wojciechowie.docx (11,37KB)
PDFZarządzenie Nr 76.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie.pdf (437,88KB)
PDFZarządzenie Nr 78.2017 w sprawie nadania regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Oleśnie.pdf (1,11MB)
PDFZarządzenie nr 79.2017 w sprawie nadania regulaminu korzystania z fontanny miejskiej przy ul. Kościelnej w Oleśnie.pdf (1,04MB)
PDFZarządzenie nr 80.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązkow dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie.pdf (487,47KB)
PDFZarządzenie Nr 81.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.pdf (469,72KB)
PDFZarządzenie nr 82.2017 Burmistrza Olesna z dnia 29 sierpnia 2017.pdf (229,54KB)
PDFZarządzenie 83.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (671,37KB)
PDFZarządzenie nr 84.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,87MB)
PDFZarządzenie Nr 85.2017 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,15MB)
PDFZarządzenie nr 86.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (954,12KB)
PDFZarządzenie nr 87.2017 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (721,39KB)
PDFZarządzenie nr 89.2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastepstwa za dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.pdf (514,13KB)

PDFZarządzenie Nr 90.2017 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (627,00KB)
PDFZarządzenie nr 91.2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (56,38KB)

PDFZarządzenie Nr 92.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (1,19MB)

PDFZarządzenie Nr 93.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,64MB)

PDFZarządzenie Nr 94.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.pdf (634,86KB)
PDFZarządzenie Nr 95.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (1,04MB)
PDFZarządzenie Nr 96.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach OSP Gminy Olesno.pdf (963,98KB)
PDFZarządzenie 97.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf (1,31MB)
PDFZarządzenie nr 98.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (2,43MB)
PDFZarządzenie Nr 99.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (586,68KB)
PDFZarządzenie nr 100.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (630,14KB)
PDFZarządzenie nr 101.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,17MB)
PDFZarządzenie nr 102.2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2018 r..pdf (38,02MB)
PDFZarządzenie nr 103.2017 zmieniające zarządzenie Nr 118.2015 Burmistrza Olesna z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków na dofinasowanie.pdf (452,42KB)
PDFZarządzenie nr 104.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,56MB)
PDFZarządzenie nr 105.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (3,08MB)
PDFZarzadzenie nr 106.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.pdf (3,94MB)
PDFZarrządzenie nr 107.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,44MB)
PDFZarządzenie nr 108.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf (2,93MB)
PDFZarządzenie Nr 109.2017 w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych funkcjonujacych na terenie Gminy Olesno.pdf (893,95KB)
PDFZarządzenie nr 110.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,11MB)
PDFZarządzenie nr 111.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf (189,35KB)
PDFZarządzenie nr 112.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (50,09KB)
PDFZarządzenie nr 113.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (51,16KB)
PDFZarządzenie nr 114.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (254,77KB)
PDFZarzadzenie nr 115.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (37,96KB)
PDFZarządzenie nr 116.2017 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2017 rok.pdf (260,76KB)
PDFZarządzenie nr 117.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (73,39KB)
PDFZarządzenie nr 118.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf (199,87KB)
PDFZarządzenie nr 119.2017 w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (788,31KB)
PDFZarządzenie nr 120.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2017 rok.pdf (95,46KB)