Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przystosowanie pracowni do zainstalowania tablic interaktywnych

Olesno, dnia 09.01.2017 r.

Nr IX.01.17

Przystosowanie pracowni do zainstalowania tablic interaktywnych

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn:Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  przystosowaniu pięciu pracowni (Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach, Borkach Wielkich, Sowczycach, Wojciechowie i Wachowie) do zainstalowania tablic interaktywnych.W ramach zadania należy: przełożyć kable, przełożyć sieci, media znajdujące się w ścianach celem położenia instalacji pod montaż tablic, uzupełnić ubytki w ścianach oraz pomalować pomieszczenie farbą.Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 1409 ze zm.).Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od momentu podpisania umowy.

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,posiadają wiedzę i doświadczenie,posiadają potencjał techniczny,dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu:

Ilona Bil tel. 34/350 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 18.01.2017 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru: Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.: trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne oraz działania przyrody, dostawa sprzętu i materiałów zza granicy itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności, zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.dopuszcza się zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane:
a) niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia,b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie.

 

Załączniki:

DOCX1.1 formularz.docx
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.01.17

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

 

Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa zamówienia: Przystosowanie pracowni do zainstalowania tablic interaktywnych

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia:  25.000,00 złotych

 

 1. Publikacja zapytania ofertowego.
 1. Data: 10.01.2017 r.
 2. Adres strony internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 3. Termin składania ofert:  18.01.2017 r.

 

 1. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

Zakład Usługowy Remontowo Budowlany

Instalacje Elektryczne Alfred Wloka

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/90

17.01

Spełnia

Spełnia

 

 

 1. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:

 nie dotyczy

 1. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym:

nie dotyczy

 

 1. Ocena złożonych ofert

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Punkty

1

Zakład Usługowy Remontowo Budowlany

Instalacje Elektryczne Alfred Wloka

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/90

24.549,00

100

 

 1. Wybór oferty.
 1.                Nazwa  i adres wykonawcy:  jw.

Zakład Usługowy Remontowo Budowlany,

Instalacje Elektryczne Alfred Wloka

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/90

 

 1.                Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena/najwyższa ilość punktów

 

 1. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

 

 1. Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 2. Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 3. Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 4. Kamil Brzęczek – Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki