Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjazdy edukacyjne

Olesno, dnia 16.01.2017 r.

                           

 

Nr IX.03.17

 

Wyjazdy edukacyjne.

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn:

Edukacja  w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów edukacyjnych.

Specyfikacja zamówienia:

2.1 Wyjazd dzieci do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji „Zaczarowany Świat” w Opolu oraz do obserwatorium astronomicznego w Niwkach. Ilość osób – 106 (100 dzieci i 6 opiekunów).

Zamówienie obejmuje:

 1. Koszt transportu;
 2. Koszt zajęć edukacyjnych;
 3. Koszt obserwacji słońca;
 4. Koszt posiłku (1 daniowy: ziemniaki lub frytki, surówka bądź zestaw warzyw gotowanych, porcja mięsa drobiowego bądź porcja ryby, dla wegetarianów zgodny z indywidualnym zamówieniem, deser).

2.2 Wyjazd dzieci do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Ilość osób – 94 (88 dzieci i 6 opiekunów).

Zamówienie obejmuje:

 1. Koszt transportu;
 2. Bilet wstępu;
 3. Koszt posiłku (1 daniowy: ziemniaki lub frytki, surówka bądź zestaw warzyw gotowanych, porcja mięsa drobiowego bądź porcja ryby, dla wegetarianów zgodny z indywidualnym zamówieniem, deser: lody lub gofry).

2.3 Wyjazd dzieci do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Ilość osób – 115 (109 dzieci i 6 opiekunów).

Zamówienie obejmuje:

 1. Koszt transportu;
 2. Bilet wstępu na wystawę stałą;
 3. Koszt warsztatów matematycznych;
 4. Koszt posiłku (1 daniowy: ziemniaki lub frytki, surówka bądź zestaw warzyw gotowanych, porcja mięsa drobiowego bądź porcja ryby, dla wegetarianów zgodny z indywidualnym zamówieniem, deser: lody lub gofry).

Warunkiem złożenia ofert jest posiadanie rezerwacji w CNK oraz podanie numerów podania rezerwacji.

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

2.1 kwiecień – maj 2017 r. (Zamawiający poda Wykonawcy datę wycieczki minimum na trzy tygodnie przez datą wyjazdu).

2.2 maj – czerwiec 2017 r. (Zamawiający poda Wykonawcy datę wycieczki minimum na trzy tygodnie przez datą wyjazdu).

2.3 do 30 czerwca 2017 r. (Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest podać numer posiadanej rezerwacji).

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,posiadają wiedzę i doświadczenie,posiadają potencjał techniczny,dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu

Ilona Bil tel. 34/350 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 24.01.2017 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru: Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

§ 9.

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.: trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne oraz działania przyrody, dostawa sprzętu i materiałów zza granicy itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności, zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.dopuszcza się zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane:a) niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia,b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie.

 

Załączniki:

DOCX1.1 formularz.docx (221,42KB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.03.17

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

 

Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa zamówienia: Wyjazdy edukacyjne

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia:  29.081,00 złotych

 

 1. Publikacja zapytania ofertowego.
 1. Data: 16.01.2017 r.
 2. Adres strony internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 3. Termin składania ofert:  24.01.2017 r.

 

 1. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

Biuro podróży SIESTA

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

23.01

Spełnia

Nie spełnia

2

Biuro podróży KON TIKI Łabaz i Grochantz Sp.j.

50-012 Wrocław, ul. Kościuszki 34

24.01

Spełnia

Spełnia

3

Biuro Podróży KORMORAN

46-300 Olesn, ul. Jaronia 3/1

24.01

Spełnia

Spełnia

4

Biuro Usług Turystycznych Kris Tour

50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 4

24.01

Spełnia

Spełnia

5

Biuro Podróży OLESTUR

46-300 Olesno, ul. Rynek 20/2

24.01

Spełnia

Spełnia

6

Biuro Podróży TEMPO s.c.

46-300 Olesno, ul. Kossaka 4b

24.01

Spełnia

Spełnia

7

Biuo Usługowo – Turystyczne ATLANTIC

35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12

24.01

Spełnia

Spełnia

 
 1. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:

 nie dotyczy

 1. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym:

Biuro podróży SIESTA, 46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30 – niezgodności polegające na nieuwzględnieniu  w wycenie niektórych pozycji  cenotwórczych przedmiotu zamówienia.

 

 1. Ocena złożonych ofert

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Punkty

1

Biuro podróży SIESTA

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

21.870,00

Oferta odrzucona

2

Biuro podróży KON TIKI Łabaz i Grochantz Sp.j.

50-012 Wrocław, ul. Kościuszki 34

32.155,00

77,72

3

Biuro Podróży KORMORAN

46-300 Olesn, ul. Jaronia 3/1

28.900,00

86,50

4

Biuro Usług Turystycznych Kris Tour

50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 4

33.742,00

74,06

5

Biuro Podróży OLESTUR

46-300 Olesno, ul. Rynek 20/2

27.014,00

92,51

6

Biuro Podróży TEMPO s.c.

46-300 Olesno, ul. Kossaka 4b

24.999,00

100

7

Biuo Usługowo – Turystyczne ATLANTIC

35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12

32.100,00

77,88

 

 

 1. Wybór oferty.
 1.                Nazwa  i adres wykonawcy:  jw.

Biuro Podróży TEMPO s. c., 46-300 Olesno, ul. Kossaka 4b

 

 1.                Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena/najwyższa ilość punktów

 

 1. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

 

 1. Barbara Kierat – Kierownik wydziału ds. Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 2. Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 3. Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 4. Kamil Brzęczek – Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki