Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie, wraz z budową rurociągu

Olesno, dnia 30 stycznia 2017 roku.

 

NR III.6220.23.2016

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

         Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm.), zgodnie z § 3 ust 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 77 oraz § 3 ust. 1 pkt. 79  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rodryka Świerczoka, PPHU EKO-KARAT Sc., pełnomocnika Gminy Olesno, z dnia 25 listopada 2016 roku (data wpływu),  w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków,

 

postanawiam

 

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie, wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków,

 

 

UZASADNIENIE

 

           Pan Rodryk Świerczok, PPHU EKO-KARAT Sc., pełnomocnik Gminy Olesno, wystąpił w dniu 25 listopada  2016 roku (data wpływu)  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej   na dz. nr 3174, 3175,  3198  obr. 0068 Olesno i ul. Stobrówki, AM VII  , dz. nr  94/1 , 95/1  obręb 0053 Łowoszów, dz. nr 3459, 3460, 3461 obręb 0068 Olesno,  wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków na dz. nr 3197, 3203, 3205, 3207, 3316, 3317, 3318, 3324, 3341, 3342, 3343, 3399, 3400, 3401, 3402,  3406, 3407, 3409, 3412, 3413, 3414, 3423, 3424, 3425, 3427, 3453, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3466  obr. 0068 Olesno. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

         Ścieki z terenu miasta spływają siecią kanalizacji sanitarnej do komory centralnej, skąd kanałem dopływowym są kierowane do komory krat przy ul. Mostowej w Oleśnie. Wozy asenizacyjne wprowadzają ścieki do kanalizacji poprzez stację zlewną. W komorze krat następuje oczyszczenie ścieków z grubych zawiesin i zanieczyszczeń (skratek) na kratach mechanicznych. Potem ścieki płyną do przepompowni ścieków surowych, a stamtąd są pompowane rurociągiem tłocznym do komory rozdzielczej na terenie oczyszczalni przy ul.Stobrówki . Po przejściu przez piaskowniki, gdzie są oczyszczane z zawiesin mineralnych, wpływają do osadnika Imhoffa. Z osadnika, ścieki poprzez zraszacz obrotowy są równomiernie rozprowadzane po powierzchni złoża biologicznego. Po biologicznym oczyszczeniu ścieki wpływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces klarowania. Z osadnika radialnego oczyszczone ścieki płyną kolektorem do komory rozdzielczej. Przed komorą część ścieków przez przepompownię recyrkulacyjną jest zawracana na złoża zraszane celem zmniejszenia obciążenia złoża. Następnie ścieki wpływają do przepompowni stacji filtrów. Z przepompowni ścieki są przetłaczane na filtry, gdzie następuje końcowe oczyszczenie ścieków. Oczyszczone ścieki wpływają do komory K-1, z której kolektorem odprowadzane są do rzeki. Wytrącony osad w osadniku radialnym zasysany jest pompami osadu i tłoczony do komory rozdzielczej, skąd przez piaskownik wpływa do osadnika Imhoffa. Tutaj podlega procesowi fermentacji beztlenowej i okresowo jest spuszczany i odwadniany za pomocą prasy. Po odwodnieniu osad jest sezonowany na poletkach przez okres 1,5 do 2 miesięcy. Wody powstałe w wyniku odwodnienia osadu (odciek) kierowane są do przepompowni odcieku i stąd ponownie wracają do procesu oczyszczania poprzez komorę rozdzielczą. Piasek wytrącony w piaskownikach jest okresowo spuszczany na dwa wydzielone poletka osadowe. Do przepompowni odcieku poza odciekiem z poletek wprowadzane są jeszcze popłuczyny z filtrów DynaSand-Oxy oraz ścieki z lokalnej sieci kanalizacyjnej.

         Inwestycja dotyczy  rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej Qśrd = 2500,0 m3/d.  

Bilans ilościowy ścieków : 

Q śr d =     2500 m3/d  – średniodobowa ilość ścieków; Q maxd = 5500 m3/d  – maksymalna dobowa ilość ścieków; Q maxh =  330,8 m3/h  – maksymalna godzinowa ilość ścieków.

Bilans jakościowy ścieków : 

Bilans jakościowy ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków opracowano na podstawie danych uzyskanych z ZWiK w Oleśnie . Ostatecznie przyjęto średnią ważoną z okresu lat 2013-2015: S BZT 5 = 430 mg O2/dm3 – zanieczyszczenia organiczne; S CHZT  = 1200 mg O2/dm3– zanieczyszczenia organiczne; S ZAW.OG = 460 mg /dm3 – zawiesina ogólna; S N OG = 86 mg /dm3– azot ogólny; S P OG = 11,5 mg /dm3 – fosfor ogólny. 

Bilans ładunków zanieczyszczeń : 

Bilans ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach doprowadzanych do oczyszczalni ścieków określono w oparciu o znajomość bilansu ścieków oraz stężeń zanieczyszczeń.

          Aktualnie zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym RLM dla oczyszczalni w Oleśnie o średniodobowej przepustowości Q śr d = 2500 m3/d wynosi 12 486 MR. Maksymalna przepustowość oczyszczalni obecnie wynosi Q max d =   9600 m3/d. Oczyszczalnia po przebudowie i modernizacji posiadała będzie przepustowość średniodobową   Q śr d = 2500 m3/d. Maksymalna przepustowość oczyszczalni obecnie wynosi Q max d =   5500 m3/d. Równoważna liczba mieszkańców na BZT5  RLM = 17 916 MR.   Wzrost liczby RLM dla oczyszczalni wyniesie 5430 MR.

1. Opis proponowanych rozwiązań pompowni ścieków i budynku krat przy             ul. Mostowej w Oleśnie.  

Proponuje się zmianę układu pracy istniejących urządzeń przy ul. Mostowej w Oleśnie, ze względu na uwarunkowania terenowe. W tym celu należy wykorzystać istniejące obiekty i urządzenia tj. budynek krat i przepompownię ścieków .W nowym układzie praca tych urządzeń wyglądałaby następująco:

- Kraty: Ścieki surowe doprowadzone będą do budynku krat, w którym przewiduje się wymianę istniejących krat na nowe, tego samego typu. Do transportu skratek proponuje się wykorzystać przenośnik ślimakowy wspólny dla obu krat. Na kratach usuwane będą zanieczyszczenia do 20 mm. 

-  Pompownia: Następnie ścieki doprowadzone zostaną do istniejącej pompowni ścieków, która dzięki wykorzystaniu komory rezerwowej będzie pełniła funkcje pompowni I i II stopnia. Każda z komór zostanie wyposażona w 3 pompy pracujące w układzie dwóch pracujących i jednej rezerwowej.  

- Sitopiaskownik: W pierwszym stopniu, ścieki po usunięciu grubszych zanieczyszczeń pływających, tłoczone będą na projektowany sitopiaskownik zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku krat od strony południowej. Projektowany sitopiaskownik i istniejące kraty umieszczone będą w budynku wykonanym z lekkiej konstrukcji stalowej z obudową z płyt warstwowych. Budynek będzie wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i wentylację mechaniczną podłączoną do biofiltra, celem usunięcia substancji złowonnych. Konstrukcja budynku umożliwiała będzie również prowadzenie prac remontowych sitopiaskownika i krat.   

-  Pompownia II°: Ścieki pozbawione zanieczyszczeń do 3 mm i zawiesin łatwo opadających spływać będą do komory przepompowni II-go stopnia  i dalej tłoczne będą na oczyszczalnię przy ul. Stobrawki.     

-  Stacja zlewcza: przewiduje się likwidację istniejącej stacji zlewczej ścieków dowożonych przy ul. Mostowej i budowę  nowej na terenie oczyszczalni przy ul. Stobrówki,

-  Rurociąg tłoczny ścieków planuje się wykonać z rur PE lub PP o średnicy 250 400 mm , posadowiony ok. 2,0 m ppt o długości ok. 3000 m. Rurociąg  wyposażony będzie w armaturę odcinającą oraz „podłączony” z rurociągiem istniejącym żeliwnym przy pomocy tzw. „bay-pasów”. Zakłada się wykonanie większości rurociągu metodą tradycyjną wykopem otwartym jedynie w miejscu kolizji z drogą krajową – ul. Kluczborską oraz w miejscach zbliżenia do rzeki Stobrówki wykonanie metodą bezwykopową przewiertu lub przecisku sterowanego.  Wzdłuż rurociągu proponuje się wykonać światłowód umożliwiający komunikacje pomiędzy obiektami na ul.Mostowej i ul.Stobrówki. Przewiduje się również wykonanie renowacji istniejącego rurociągu tocznego DN 400 mm z rur żeliwnych o długości ok. 3000 m.

2. Opis proponowanych rozwiązań na terenie oczyszczalni ścieków  przy                ul. Stobrówki w Oleśnie.

 Opis technologii Zakłada rozbudowę i modernizację oczyszczalni z wykorzystaniem części istniejących obiektów i opiera się o technologię wielofazowego przepływowego reaktora biologicznego.  Zadaniem tego reaktora jest pełne biologiczne oczyszczanie ścieków osadem czynnym niskoobciążonym pracującym w systemie przepływowym w układzie  defosfatacja - denitryfikacja - nitryfikacja.  Przewiduje się budowę dwóch ciągów komór osadu czynnego, w każdym ciągu  wydzielona zostanie komora – defosfatacji , denitryfikacji i nitryfikacji.

Zakres rozbudowy i modernizacji obejmuje :

1. Wykonanie stacji zlewczej: Projektuje się wykonanie stacji zlewczej wyposażonej sito wraz z dwoma zbiornikami o pojemności 25,0 m3 każdy. Zbiorniki przeznaczone będą na przechowywanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki dowożone ze zbiornika wyposażonego w mieszadło i system napowietrzania zostaną włączone do układu technologicznego oczyszczania ścieków. Osady ze zbiornika wyposażonego w mieszadło zostaną włączone do projektowanych komór stabilizacji osadu skąd trafią do stacji odwadniania i higienizacji. 

2. Budowę zbiornika reaktora przepływowego: Zakłada się budowę zbiornika żelbetowego o gabarytach:

• długość   - 40,0 m,

• szerokość   - 20,0 m,

• głębokość  - 5,0 m,

• pojemność czynna - 4000,0 m3,

• pojemność całkowita - 4400,0 m3.

3. Budowę stacji dmuchaw: Dmuchawy zlokalizowane będą w pobliżu reaktora biologicznego przepływowego w  projektowanej wiacie.  Wymagane parametry techniczne dmuchaw : Dla Δp = 600 mbar

• wydajność maksymalna nie mniejsza jak 8 m3/min 

• wydajność minimalna nie większa jak 4,8 m3/h 

• gabaryty zewnętrzne obudowy nie większe jak:  700mm x 1050mm x 900mm  (szer x dł x wys )

• moc silnika nie większa niż 12 kW

• ilość dmuchaw:  3 (2 szt. pracujące + 1 rezerwowa) 

Dmuchawy zostaną zainstalowane w kontenerze, który dostarczy dostawca dmuchaw. Dmuchawy dostarczać będą powietrze  zarówno dla dwóch ciągów technologicznych reaktora  jak i dla napowietrzania komory stabilizacji tlenowej osadów . Wszystkie trzy dmuchawy zostaną włączone do jednego wspólnego kolektora dzielonego następnie na odgałęzienia wychodzące do poszczególnych komór. Sterowanie ilością powietrza za pomocą połączonych z  tlenomierzami przepustnic z napędem elektrycznym usytuowanych na odgałęzieniach rurociągu.

4. Wykonanie komór stabilizacji tlenowej z zagęszczaniem  grawitacyjnym osadu nadmiernego.  Zakłada się przebudowę istniejących osadników Imhoffa, każdy o gabarytach:

• średnica   - 10,0 m 

• wysokość   - 7,25  m 

• pojemność całkowita -  570,00 m3 na komory stabilizacji tlenowej z zagęszczaniem grawitacyjnym osadu nadmiernego.   

Wyposażenie każdej z komór stabilizacji tlenowej i zagęszczania osadu stanowić będzie: - system napowietrzania średniopęcherzykowego, - mieszadła o osi poziomej, - pompa do usuwania cieczy nadosadowej, - pompa do usuwania osadu nadmiernego.

5.  Osadniki wtórne . W ramach prowadzonych prac proponuje się wykonanie remontu i  wyposażenie w nowe urządzenia technologiczne obu osadników oraz wykonanie ogrzewanych bieżni.

6. Pompownia recyrkulacyjna ścieków. Projektuje się wykorzystanie istniejącej pompowni recyrkulacyjnej osadu jako komory recyrkulacji ścieków osadników wtórnych do komory osadu czynnego oraz osadu z osadników wtórnych do komór stabilizacji tlenowej i zagęszczania. Projektuje się montaż nowych pomp. 

7. Przepompownia odcieku. Proponuje się pozostawienie istniejącej komory przepompowni odcieków i montaż nowych pomp. 

8. Stacja dawkowania koagulantu. Zakup i montaż stacji dawkowania koagulanta do usuwania na drodze chemicznej związku fosforu ze ścieków jako instalację awaryjną w przypadku zmniejszenia efektywności usuwania na drodze biologicznej fosforu ze ścieków np. w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur. 

9. Hydrofornia. Projektuje się wykorzystanie istniejącej komory pompowni filtrów na hydrofornię, która pozwoli na uzdatnienie oczyszczonych ścieków z użyciem filtru i lampy UV i ich przepompowanie na stację odwadniania osadu, mycia obiektów, technologicznych oraz podlewania roślin.

10. Komora K1. Projektuje się pozostawienie komory K1 bez zmian.

11. Garaż. Projektuje się wykorzystanie istniejącej hali filtrów na garaż. Należy zdemontować filtry wraz z instalacjami z uwagi na zmianę układu technologicznego oczyszczalni.  Istniejący obiekt należy dostosować do potrzeb budynku garażowego. 

12. Obiekty do likwidacji:

• Filtry DynaSand-Oxy

• Piaskowniki

• Złoża biologiczne

• Komora rozdziału

• Pompownia recyrkulatu

Stopień oczyszczenia ścieków obecnie kształtuje się na następujących poziomach:

• ChZT - 57,9 mg O2/dm3 lub % redukcji  94,7 % 

• BZT  - 23,0 mg O2/dm3 lub % redukcji  96,8%  

• Zawiesina -  31,5 mg /dm3 lub % redukcji 95,4%  

• Azot ogólny  - 32,9 mg /dm3 lub % redukcji 59,1% 

• Fosfor ogólny - 1,6 mg /dm3 lub % redukcji 86,3%.

 

Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie stopień oczyszczenia ścieków kształtował się będzie na poziomie:

• ChZT - 125 mg O2/dm3 albo 75 % redukcji , 

• BZT  - 25,0 mg O2/dm3 albo 70-90 % redukcji ,   

• Zawiesina -  35 mg /dm3 albo 90 % redukcji ,  

• Azot ogólny  - 15 mg N/dm3 albo 70-80% redukcji  

• Fosfor ogólny – 2,0  P mg /dm3 albo 80 % redukcji .

Wartości te będą spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm.) oraz wymienione jest w § 3 ust 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 77 oraz § 3 ust. 1 pkt. 79  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 28 listopada 2016 roku Nr III.6220.23.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.13.2017.DF z dnia 25 stycznia 2017 roku wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-50/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • wielkości zajmowanego terenu,
  • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
  • interesie społeczny,

stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest oczyszczalnia ścieków,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

  • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
  • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
  • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
  • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa, usługowa  i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 28 listopada 2016 roku.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i w miejscu inwestycji.

         Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pan Rodryk Świerczok.

KD/RA