Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych na terenie miasta Olesna przy ul. Sądowej i Budowlanych

Olesno, dnia 25 stycznia 2017 roku

 

NR III.6220.22.2016

 

DECYZJA

         Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm.), w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Lazarowicza, Sp. z o.o. „proGEO”, z dnia 26 października 2017 roku (data wpływu) w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno, zlokalizowanych przy ul. Sądowej i Budowlanych,

orzekam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na  budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno, zlokalizowanych przy ul. Sądowej i Budowlanych,

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

UZASADNIENIE

           Pan Krzysztof Lazarowicz, Sp. z o.o. „proGEO”, wystąpił w dniu 26 października 2016 roku (data wpływu)  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno, zlokalizowanych przy ul. Sądowej i Budowlanych. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

Przedmiotem inwestycji jest :

 1. „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna przy ul. Sądowej”,
 2.  „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna przy ul. Budowlanych”. 

Ad 1.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sądowej w Oleśnie. Projektowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Sądowej. Wykonanie niniejszej sieci kanalizacyjnej przyczyni się do likwidacji szamb na ul. Sądowej, a przez to poprawi stan środowiska.  Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi - sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z niezbędnymi urządzeniami (studzienki kanalizacyjne, studzienki rewizyjne).  Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do odprowadzenia ścieków bytowo-  gospodarczych z posesji zlokalizowanych przy ul. Sądowej w Oleśnie do oczyszczalni ścieków. Projektuje się włączenie nowoprojektowanego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sądowej. Poniżej zestawiono długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:

- długość  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 67 m,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 3 m .

Projektowany system kanalizacji sanitarnej, składa się z następujących elementów: 

- kanałów grawitacyjnych PVC/PEHD DN160 ÷ DN200,

- studni rewizyjnych na przyłączach DN315 ÷ DN600 wykonanych z PVC/PEHD,

- studni rewizyjnych betonowych/PEHD DN600 ÷  DN1000.

 

Ad 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami dla nieruchomości nr 5 (Dom Działkowca) na ul. Budowlanych w Oleśnie. Projektowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Budowlanych. Wykonanie niniejszej sieci kanalizacyjnej przyczyni się do likwidacji szamba na ul. Budowlanych 5, a przez to poprawi stan środowiska. Projektowana inwestycja obejmie swym zasięgiem nieruchomość nr 5 (Dom Działkowca) przy ul. Budowlanych w Oleśnie. Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i niezbędnymi urządzeniami (studzienki kanalizacyjne, studzienki rewizyjne).  Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do odprowadzenia ścieków bytowo-  gospodarczych z posesji zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 5 w Oleśnie do oczyszczalni ścieków. Projektuje się włączenie nowoprojektowanego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Budowlanych. Poniżej zestawiono długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:  

- długość  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 67 m,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 32 m

Projektowany system kanalizacji sanitarnej, składa się z następujących elementów: 

-  kanałów grawitacyjnych PVC/PEHD DN160 ÷ DN200,

- studni rewizyjnych na przyłączach DN315 ÷ DN600 wykonanych z PVC/PEHD,

-  studni rewizyjnych betonowych/PEHD DN1000 ÷ DN1200.

          Inwestycja nie leży w obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym również na terenie obszaru Natura 2000,wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Niezależnie od w/w przepisów organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), dopuszczając możliwość kwalifikacji przedsięwzięcia do § 3 ust. 1 pkt. 79 w/w rozporządzenia,  wystąpił  pismami z dnia 23 listopada 2016 roku Nr III.6220.22.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.457.2016.MD z dnia 13 grudnia 2016 roku odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej nr NZ/AC-4325-49/16 z dnia19 grudnia 2016 roku (data wpływu) nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

         W dniu 10 stycznia 2017 roku (data wpływu), do Tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Pana Krzysztofa Lazarowicza ,Sp. z o.o. „proGEO”, o konieczności zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej na ul. Sądowej. W wyniku analizy załączonych dokumentów wynika, że zmieniła się długość sieci kanalizacyjnej z ok. 43m do ok. 67m, natomiast długość oraz ilość przyłączy nie uległy zmianie. Mając na uwadze, że po zmianie długość sieci kanalizacyjnej wynosi poniżej 1km., i nadal  nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Burmistrz Olesna nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności na:

-    usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • wielkości zajmowanego terenu,
 • rodzaju inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interesie społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.22.2016, z dnia 10 stycznia 2017 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do Aneksów Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu,  po zrealizowaniu inwestycji, nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno, zlokalizowanych przy ul. Sądowej i Budowlanych”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 23 listopada 2016 roku.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2016r., poz. 353 z póź. zm.), w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

         Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

                                                                                                                                  Burmistrz Olesna

                                                                                                                                  Sylwester Lewicki

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.22.2016 z dnia 25 stycznia 2017 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem inwestycji jest :

 1. „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna przy ul. Sądowej”,
 2.  „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna przy ul. Budowlanych”. 

Ad 1.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sądowej w Oleśnie. Projektowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Sądowej. Wykonanie niniejszej sieci kanalizacyjnej przyczyni się do likwidacji szamb na ul. Sądowej, a przez to poprawi stan środowiska.  Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi - sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z niezbędnymi urządzeniami (studzienki kanalizacyjne, studzienki rewizyjne).  Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do odprowadzenia ścieków bytowo-  gospodarczych z posesji zlokalizowanych przy ul. Sądowej w Oleśnie do oczyszczalni ścieków. Projektuje się włączenie nowoprojektowanego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sądowej. Poniżej zestawiono długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:

- długość  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 67 m,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 3 m .

 

Projektowany system kanalizacji sanitarnej, składa się z następujących elementów: 

- kanałów grawitacyjnych PVC/PEHD DN160 ÷ DN200,

- studni rewizyjnych na przyłączach DN315 ÷ DN600 wykonanych z PVC/PEHD,

- studni rewizyjnych betonowych/PEHD DN600 ÷  DN1000.

 

Ad 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami dla nieruchomości nr 5 (Dom Działkowca) na ul. Budowlanych w Oleśnie. Projektowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Budowlanych. Wykonanie niniejszej sieci kanalizacyjnej przyczyni się do likwidacji szamba na ul. Budowlanych 5, a przez to poprawi stan środowiska. Projektowana inwestycja obejmie swym zasięgiem nieruchomość nr 5 (Dom Działkowca) przy ul. Budowlanych w Oleśnie. Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i niezbędnymi urządzeniami (studzienki kanalizacyjne, studzienki rewizyjne).  Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do odprowadzenia ścieków bytowo-  gospodarczych z posesji zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 5 w Oleśnie do oczyszczalni ścieków. Projektuje się włączenie nowoprojektowanego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Budowlanych. Poniżej zestawiono długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:  

- długość  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 67 m,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 32 m

Projektowany system kanalizacji sanitarnej, składa się z następujących elementów: 

-  kanałów grawitacyjnych PVC/PEHD DN160 ÷ DN200,

- studni rewizyjnych na przyłączach DN315 ÷ DN600 wykonanych z PVC/PEHD,

-  studni rewizyjnych betonowych/PEHD DN1000 ÷ DN1200.

 

                                                                                                                                      Burmistrz Olesna

                                                                                                                                      Sylwester Lewicki