Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA OLESNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Oleśnie uchwały nr XXX/216/2016  z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski można składać na piśmie lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w terminie do dnia 10.03.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Olesna.

 

                                                                                              Burmistrz Olesna

                                                                                              Sylwester Lewicki