Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi na stawkę czynszu najmu lokali użytkowych w dniu 03.03.2017 roku

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na stawki czynszów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Olesno:

 

Lokal biurowy nr 4 o powierzchni 11,94 m2 położony na parterze budynku nr 22 („Domu Harcerza”) przy ulicy Krasickiego w Oleśnie, wyposażony w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie, z prawem użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku, przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową. Numer geodezyjny działki, na której znajduje się budynek: 2708, numer księgi wieczystej budynku: OP1L/00034423/0. Wartość szacunkowa lokalu: 23 900,00 zł.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za 1 m2: 9,00 zł netto.

Wadium: 396,53 złotych (trzykrotny miesięczny czynsz najmu według stawki czynszu aktualnie obowiązującej, powiększony o podatek VAT w wysokości 23%)

Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal użytkowy z zapleczem oraz sanitariatami o łącznej powierzchni użytkowej 60,85 m2 położony na parterze budynku nr 46 przy ulicy Małe Przedmieście w Oleśnie, wyposażony w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie, przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową. Numer geodezyjny działki, na której znajduje się budynek: 3165, numer księgi wieczystej budynku: OP1L/00046800/0. Wartość szacunkowa lokalu: 73 000,00 zł.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za 1 m2: 4,00 zł netto.

Wadium: 898,15 złotych (trzykrotny miesięczny czynsz najmu według stawki czynszu aktualnie obowiązującej, powiększony o podatek VAT w wysokości 23%)

Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Lokale przeznaczone są do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemcy lokali zobowiązani będą do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

Przetargi odbędą się w dniu 3 marca 2017 roku  o godzinie:  ad 1) 10:00, ad 2) 10:30 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 27.02.2017 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy);

w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

         Przedmiotowe lokale użytkowe można oglądać codziennie w godzinach od  900 do  1500.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, w pokoju nr 103 (I piętro), tel.: 34/3509185, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 10 lutego 2017 roku

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki