Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi kominiarskie

Olesno dn. 15.02.2017 r.

Nr.IX-IV.271.01.17


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@gminy.pl

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie   usług  kominiarskich  w   budynkach zasobu komunalnego, budynkach oświatowych, użyteczności publicznej oraz OSP będących w posiadaniu Gminy Olesno podzielonych następująco:

budynki zasobu komunalnego i budynki oświatowe REJON I                   - załącznik   nr  1a 

budynki zasobu komunalnego i budynki oświatowe REJON II                  - załącznik   nr  1b

budynki zasobu komunalnego i budynki oświatowe REJON III                - załącznik   nr  1c

 

 1. w    zakresie okresowego   czyszczenia   przewodów   kominowych:

dymowych                                                               -   cztery  razy w roku 

spalinowych                                                             -   dwa razy w roku 

wentylacyjnych                                                        -   raz w roku

 1. usuwania  zanieczyszczeń przewodów  kominowych;
 2.  czyszczenie  komina  obejmuje  efekt   uzyskania  pełnej  drożności   przewodu od wylotu komina   do  drzwiczek  wyciorowych,
 3. czyszczenie   kominów  obejmuje  usuwanie  sadzy   i  wyniesienie  jej  poza obręb budynku;
 4. w przypadku  braku  możliwości   uzyskania  drożności przewodu  kominowego z powodu zagruzowania, sprawę   należy    zgłosić  Zamawiającemu
 5. Wydawania   opinii  kominiarskich,  dotyczących w  szczególności :
 • inwentaryzacji  przewodów kominowych;
 • kontroli  prawidłowości   podłączenia  urządzeń   grzewczych   i   wentylacyjnych;
 • wskazywanie   miejsc podłączenia   do  przewodów  kominowych   nowo instalowanych  urządzeń  grzewczych i wentylacyjnych;
 • dokonywania    odbiorów  -sprawdzania  stanu   technicznego  przewodów kominowych, 
 1. Wykonywania  rocznej kontroli przewodów  kominowych. 

3. Termin realizacji: 01.03.2017 r. – 28.02.2020 r.

4. Warunki uczestnictwa w przetargu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. przedstawią dokument rejestracji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
 2. przedstawią uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - kopie uprawnień,
 3. Kopia polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

Uwaga: jakiekolwiek samowolne zmiany treści załączników do zapytania skutkują odrzuceniem oferty.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

6. Istotne warunki zamówienia

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególniona w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych odpowiednio do rejonów określonych w załączniku nr 1a, 1b, 1c
 4. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

7. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej :„Usługi Kominiarskie”

8. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie urzędu, pokój nr 112 - sekretariat, lub dostarczyć do dnia 23.02.2017 r. do godz. 11.30 na adres Urzędu Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
 2. Otwarcie nastąpi w Urzędzie Miasta w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pokój nr 114 – Mała Sala Narad, dnia 23.02.2017 r. do godz. 12.00.

9. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Roman Kokot – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 103 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500;

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

DOC1.3 Projekt umowy.doc (82,00KB)
DOC1.2 Formularz ofertowy.doc (67,00KB)
DOC1.1 Rejony.doc (95,00KB)
 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Roman Kokot