Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami przy ul. Kolejowej"

                                                                                  Olesno, 16.02.2017 r.

NR III.6220.24.2016     

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamia strony postępowania

  1. wystąpieniu w piśmie nr III.6220.24.2016 z dnia 18.01.2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2. piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.4315.6.2017.AC z dnia 13 lutego 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania;
  3. piśmie RDOŚ nr WOOŚ.4241.43.2017 z dnia 14 lutego 2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  4. wydaniu postanowienia nr III.6220.24.2016 z dnia 16.02.2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Ponadto, działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 10 oraz art. 49 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Olesna zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400. Uwagi i wnioski można składać w formie: pisemnej w siedzibie UM w Oleśnie lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno ustnie do protokołu w siedzibie UM w Oleśnie.

 

                                                                                                                              Burmistrz Olesna

                                                                                                                              Sylwester Lewicki

 

Do wiadomości:

  1. Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
  2. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

KD/DK