Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

skierowany do:

 

Organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Podstawy prawne konkursu:

 

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
 2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1300), zwane dalej „ rozporządzeniem w sprawie wzorów”,
 3. uchwała nr XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Oleśnie  z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017.
 4. zarządzenie nr 16.2017 Burmistrza Olesna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Olesna.

 

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne
w z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, odpowiadającym celom „Programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok”.

2. Rodzaj zadania:

Zakres realizacji zadania obejmuje:

 1. organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Olesno,
 2. organizację imprez sportowych i kulturalnych o charakterze integracyjnym,
 3. organizację warsztatów i zajęć sprzyjających rozwijaniu pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Gmina Olesno zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olesno w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), którego zadania statutowe związane są z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

 

 IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Zarządzenie Burmistrza Olesna jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji
z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Dotowani są zobowiązani:

 1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,

 2) posiadania odrębnego rachunku bankowego,

 3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Gmina Olesno ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące
w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

V. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT.

 

Zaleca się, aby organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie, wypełniła ofertę za pośrednictwem Generatora eNGO.

W tym celu organizacja rejestruje się w Generatorze eNGO klikając link na https://www.olesno.engo.org.pl/ i tworzy konto eNGO swojej organizacji.

Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem internetowego systemu informatycznego – Generator eNGO, następnie wygenerowaną z wersji elektronicznej w pliku PDF  ofertę należy złożyć w postaci papierowej osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 112 lub za pośrednictwem poczty.

 

Przed wypełnieniem oferty zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi aplikacji na www.kalkulatorngo.pl - dokumenty do pobrania - Instrukcja użytkowania aplikacji – panel dla organizacji pozarządowych (NGO) .

 

Nieprzekraczalny termin  złożenia ofert wynosi 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.olesno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

 1. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia (liczy się data faktycznego wpływu oferty, a nie data nadania w placówce pocztowej itp.).
 2. Oferty winny być złożone wraz z kompletem załączników:
 1. w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”,
 2. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie,  w godzinach pracy urzędu lub przesłane na adres Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
 1. Oferty należy składać na  formularzu określonym w rozporządzeniu w sprawie wzorów (oferta w Generatorze eNGO jest tożsama z wzorem określonym w rozporządzeniu).
 2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.olesno.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 3. Wymagane załączniki do oferty: oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że:

- wszystkie informacje podane w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym

- dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / ewidencją – podać jaką * - niepotrzebne skreślić

- przyznaną kwotę dotacji proszę przekazać na konto w banku….. nr……..”

NIE MA OBOWIĄZKU dołączać do oferty odpisów z KRS ani odpisów z rejestru, jeśli wnioskodawca jest zarejestrowany w rejestrach Starosty Oleskiego. W sytuacji, gdy zostanie powzięta wątpliwość, wnioskodawca zostanie poproszony o dostarczenie niezbędnych dokumentów.

 

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

1.Rozpatrywane będą jedynie oferty:

 1. przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 2. prawidłowo wypełnione,
 3. zawierające komplet niezbędnych załączników,
 4. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

2. Przy wyborze oferty na realizację zadania brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)atrakcyjność oferty, w tym przede wszystkim korzyści jakie przyniesie realizacja zadania dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Olesno,

b)analiza i ocena realizacji zadań zleconych z lat poprzednich, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na ten cel.

3. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Olesna, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania

4.Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Olesna w oparciu
o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji.

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.olesno.pl

6. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.

7. Do Zarządzenia Burmistrza Olesna w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

8. Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie,
w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2016 ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ KOSZTY

 1. W  roku 2016 na realizacje zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono łącznie kwotę 22.000 zł

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016 realizowane były przez:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „KONIE-DZIECIOM”

7.000

Stowarzyszenie PRO MUSICA VIVA

10.000

Towarzystwo Pomocy Ludziom

5.000

PDFREGULAMIN OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT.pdf (592,42KB)
PDFWZÓR OFERTY.pdf (1,07MB)