Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2017 roku

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2017 roku


skierowany do:

 

Organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), prowadzących działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Podstawy prawne konkursu:

 

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
 2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1300), zwane dalej „ rozporządzeniem w sprawie wzorów”,
 3. uchwała nr XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Oleśnie  z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017,
 4. zarządzenie nr 16.2017 Burmistrza Olesna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Olesna.

 

I. CELE I RODZAJ ZADANIA.

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne
w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok”.

2. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in. poprzez:

- organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży
i dorosłych na terenie Gminy Olesno,

- organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- organizację różnego rodzaju turniejów,

- prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,

- udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,

- prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 373.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Gmina Olesno zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olesno w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817).

2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

3. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m. in. następujące rodzaje wydatków:

1) koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

2) koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach
i zawodach,

3) koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,

4) koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego
z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),

5) koszty transportu związanego z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,

6) koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zwody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),

7) inne wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,

8) koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,

9) koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nie mogą być wykorzystane na:

1) zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,

2) nabycie  gruntów,

5) działalność gospodarczą i polityczną,

6) kary za niesportowe zachowanie.

5. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11 -15 ustawy.

 

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

1. Zarządzenie Burmistrza Olesna jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji
z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Dotowani są zobowiązani:

 1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,

 2) posiadania odrębnego rachunku bankowego,

 3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Gmina Olesno ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące
w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

V. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT.

 

Zaleca się, aby organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie, wypełniła ofertę za pośrednictwem Generatora eNGO.

W tym celu organizacja rejestruje się w Generatorze eNGO klikając link na https://www.olesno.engo.org.pl/ i tworzy konto eNGO swojej organizacji.

Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem internetowego systemu informatycznego – Generator eNGO, następnie wygenerowaną z wersji elektronicznej w pliku PDF  ofertę należy złożyć w postaci papierowej osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 112 lub za pośrednictwem poczty.

 

Przed wypełnieniem oferty zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi aplikacji na www.kalkulatorngo.pl - dokumenty do pobrania - Instrukcja użytkowania aplikacji – panel dla organizacji pozarządowych (NGO) .

 

Nieprzekraczalny termin  złożenia ofert wynosi 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.olesno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

 1. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia (liczy się data faktycznego wpływu oferty, a nie data nadania w placówce pocztowej itp.).
 2. Oferty winny być złożone wraz z kompletem załączników:
 1. W zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Olesno”
 2. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie,  w godzinach pracy urzędu lub przesłane na adres Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
 1. Oferty należy składać na  formularzu określonym w rozporządzeniu w sprawie wzorów (oferta w Generatorze eNGO jest tożsama z wzorem określonym
  w rozporządzeniu).
 2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.olesno.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 3. Wymagane załączniki do oferty: oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że:

- wszystkie informacje podane w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym

- dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / ewidencją – podać jaką * - niepotrzebne skreślić

- przyznaną kwotę dotacji proszę przekazać na konto w banku….. nr……..”

NIE MA OBOWIĄZKU dołączać do oferty odpisów z KRS ani odpisów z rejestru, jeśli wnioskodawca jest zarejestrowany w rejestrach Starosty Oleskiego. W sytuacji, gdy zostanie powzięta wątpliwość, wnioskodawca zostanie poproszony o dostarczenie niezbędnych dokumentów.

 

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU.

1.Rozpatrywane będą jedynie oferty:

 1. przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 2. prawidłowo wypełnione,
 3. zawierające komplet niezbędnych załączników,
 4. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

2. Przy wyborze oferty na realizację zadania brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)liczba uczestników zadania,

b)atrakcyjność programu,

c)ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykorzystania,

d)rzetelność i terminowość oraz prawidłowość rozliczania dotacji otrzymanych w latach poprzednich.

3. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Olesna, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania

4.Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Olesna w oparciu
o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji.

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.olesno.pl

6. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.

7. Do Zarządzenia Burmistrza Olesna w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

8. Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie,
w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2016 ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ KOSZTY

 1. W  roku 2016 na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie kwotę 353.000,00 zł.

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2016 realizowane były przez:

Ludowy Zespół Sportowy „ALBOR” Borki Małe

18.000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy „STOBRAWA”

Wachowice

18.000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy w Borkach Wielkich

18.000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy w Wojciechowie

18.000,00 zł

Oleski Gminny Szkolny Związek Sportowy

21.500,00 zł

Oleski Klub Sportowy

240.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi

Wojciechów „św. Wojciecha”

2.500,00 zł

Stowarzyszenie „OLESKA JEDYNKA”

7.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” 
w Oleśnie

10.000,00 zł

 

PDFREGULAMIN OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT.pdf (592,42KB)
PDFWZÓR OFERTY.pdf (1,07MB)