Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2017 roku

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno
w 2017 roku


skierowany do:

 

Organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), prowadzących działalność z zakresu pomocy społecznej.

 

Podstawy prawne konkursu:

 

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
 2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1300), zwane dalej „ rozporządzeniem w sprawie wzorów”,
 3. uchwała nr XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Oleśnie  z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017,
 4. zarządzenie nr 16.2017 Burmistrza Olesna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Olesna.

 

I. CELE I RODZAJ ZADANIA

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne
w z zakresu pomocy społecznej, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok”.

2. Rodzaj zadania:

Zakres realizacji zadania obejmuje:

 1.  pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym
  i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku,
 2. świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe,
 3. wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100), nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Gmina Olesno zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olesno w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

2. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.

 

 IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Zarządzenie Burmistrza Olesna jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji
z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Dotowani są zobowiązani:

 1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,

 2) posiadania odrębnego rachunku bankowego,

 3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

 4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

3. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

4. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Gmina Olesno ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące
w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

V. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 

Zaleca się, aby organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie, wypełniła ofertę za pośrednictwem Generatora eNGO.

W tym celu organizacja rejestruje się w Generatorze eNGO klikając link na https://www.olesno.engo.org.pl/ i tworzy konto eNGO swojej organizacji.

Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem internetowego systemu informatycznego – Generator eNGO, następnie wygenerowaną z wersji elektronicznej w pliku PDF  ofertę należy złożyć w postaci papierowej osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 112 lub za pośrednictwem poczty.

 

Przed wypełnieniem oferty zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi aplikacji na www.kalkulatorngo.pl - dokumenty do pobrania - Instrukcja użytkowania aplikacji – panel dla organizacji pozarządowych (NGO) .

 

Nieprzekraczalny termin  złożenia ofert wynosi 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.olesno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

 1. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia (liczy się data faktycznego wpływu oferty, a nie data nadania w placówce pocztowej itp.).
 2. Oferty winny być złożone wraz z kompletem załączników:
 1. w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2017 roku”,
 2. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie,  w godzinach pracy urzędu lub przesłane na adres Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
 1. Oferty należy składać na  formularzu określonym w rozporządzeniu w sprawie wzorów (oferta w Generatorze eNGO jest tożsama z wzorem określonym
  w rozporządzeniu).
 2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.olesno.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 3. Wymagane załączniki do oferty: oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że:

- wszystkie informacje podane w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym

- dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / ewidencją – podać jaką * - niepotrzebne skreślić

- przyznaną kwotę dotacji proszę przekazać na konto w banku….. nr……..”

NIE MA OBOWIĄZKU dołączać do oferty odpisów z KRS ani odpisów z rejestru, jeśli wnioskodawca jest zarejestrowany w rejestrach Starosty Oleskiego. W sytuacji, gdy zostanie powzięta wątpliwość, wnioskodawca zostanie poproszony o dostarczenie niezbędnych dokumentów.

 

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU

1.Rozpatrywane będą jedynie oferty:

 1. przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 2. prawidłowo wypełnione,
 3. zawierające komplet niezbędnych załączników,
 4. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

2. Przy wyborze oferty na realizację zadania brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot, w tym doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego typu oraz posiadane zasoby kadrowe i bazowe niezbędne do przeprowadzenia zadania,

b)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)uwzględnienie wysokości środków innych niż publiczne przeznaczonych na realizację zadania,

d)analiza i ocena realizacji zadań zleconych z lat poprzednich, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na ten cel.

3. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Olesna, w ciągu 7 dni od upływu terminu ich składania

4.Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Olesna w oparciu
o rekomendację komisji w ciągu 7 dni od przedłożenia rekomendacji.

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.olesno.pl

6. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.

7. Do Zarządzenia Burmistrza Olesna w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

8. Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie,
w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2016 ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ KOSZTY

 1. W  roku 2016 na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono łącznie kwotę 58.590,00 zł.

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu pomocy społecznej w roku 2016 realizowane były przez:

Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Olesno

58.590,00 zł

 

PDFREGULAMIN OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT.pdf (592,42KB)
PDFWZÓR OFERTY.pdf (1,07MB)