Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na ul. Kolejowej

Olesno, dnia 21 lutego 2017 r.

NR III.6220.24.2016

DECYZJA

         Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm.), w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Lazarowicza, Sp. z o.o. „proGEO”, z dnia 28 grudnia 2016 roku (data wpływu 30 grudnia 2016 roku) w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna przy ul. Kolejowej”

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , pn.:  „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna przy ul. Kolejowej”

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Lazarowicz, Sp. z o.o. „proGEO”, pełnomocnik Gminy Olesno, wnioskiem z dnia 28 grudnia 2016 roku (data wpływu 30 grudnia 2016 roku) zwrócił się do Burmistrza Olesna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna przy ul. Kolejowej”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 5369, 712, 713, 726, 729, 728, 731, 734, 735, 5370, 664, 667, 669/6, 669/5, 669/4, 669/3, 669/2, 669/1, 670, 674, 673, 671/2, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 5424/1, 686, 707 obręb Olesno. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zwanej dalej ustawą ooś:

 • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia,
 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia poświadczoną przez właściwy organ,
 • mapę z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek dla części terenu objętego inwestycją,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu objętego inwestycją,
 • pełnomocnictwo udzielone Panu Krzysztofowi Lazarowiczowi i Panu Bartłomiejowi Kumorowi,

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Oleśnie. Wykonanie przedmiotowej sieci kanalizacyjnej przyczyni się do likwidacji zbiorników bezodpływowych, gromadzących ścieki bytowo-gospodarcze z posesji zlokalizowanych przy ul. Kolejowej, a przez co uporządkuje gospodarki ściekową w rejonie ul. Kolejowej, poprawiając stan środowiska. Projektuje się włączenie nowoprojektowanego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej a następnie do oczyszczalni ścieków. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. ok. 1450 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. ok. 210 m wraz z przyłączami kanalizacji o dł. ok. 90 m. Zaplanowany system kanalizacji sanitarnej będzie składać się z następujących elementów:

 • rurociągów tłocznych PEHD De90 – De200,
 • kanałów grawitacyjnych PVC/PEHD DN160÷DN315,
 • studni rewizyjnych na przyłączach DN315÷DN600 wykonanych z PVC/PEHD,
 • studni rewizyjnych betonowych/PEHD DN1000÷DN1200,
 • studni rozprężnych betonowych/PEHD DN1500 – DN2000,
 • pompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą – umieszczonych w studniach betonowych/PEHD o średnicy DN2000 – DN3000.

Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 (tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia i zakres jego oddziaływania, za strony postępowania uznano właścicieli działek przez które będzie przechodzić przedmiotowe przedsięwzięcie. W związku z tym, że liczba stron przekracza 20, to zgodnie z brzmieniem artykułu 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś o wszystkich etapach prowadzonego postępowania strony powiadamiane były na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

         Zgodnie z brzmieniem art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach potwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. W związku z powyższym dla części przedsięwzięcia obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej w Oleśnie (Uchwała Nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28.09.2016 r.), które przewidują odprowadzanie ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. Natomiast działki o nr 5369, 712, 713, 726, 729, 728, 731, 734, 735 obręb Olesno nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

         W trakcie prowadzonego postępowania środowiskowego, na podstawie art. 64 ustawy ooś, tut. organ pismem nr III.6220.24.2016 z dnia 18.01.2017 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (zwanego dalej RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie (zwanego dalej PPIS), o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu.

         PPIS w Oleśnie, w piśmie nr NZ.4315.6.2017.AC z dnia 13 lutego 2017 r. (data wpływu 14.02.2017 r.) wyraził stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Podobnie RDOŚ w piśmie nr WOOŚ.4241.43.2017 z 14.02.2017 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

          Tym samym tutejszy organ,  postanowieniem nr III.6220.24.2016 z dnia 16 lutego 2017 roku, kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją a w szczególności zważając na usytuowanie przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, rodzaj inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców, stwierdził o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant polegający na budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna, nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

     Po realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Inwestycja nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji wykorzystane będą woda, piasek, kruszywo, tworzywa sztuczne, beton, humus, energia elektryczna oraz paliwo. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem ww. surowców w trakcie prac konserwacyjnych i remontowych. W wyniku realizacji prac występować będą okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami samochodów transportujących materiały i surowce. Ww. uciążliwości akustyczne zakończą się wraz z ustaniem prac. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z wystąpieniem chwilowego zwiększenia emisji pyłów i gazów, które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Emisja ta zostanie ograniczona poprzez prowadzenie prac budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń znajdujących się w dobrym stanie technicznym oraz wyłączaniem silników w czasie postoju. Tym samym jego realizacja nie pogorszy stanu jakości powietrza na terenie inwestycji.

Realizacja inwestycji będzie wiązała się z powstawaniem odpadów z grupy 13 (oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw), 15 (odpady opakowaniowe), 16 (odpady nieujęte w inych grupach), 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) i 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie). Wszystkie odpady będą selektywnie gromadzone, a następnie przekazywane uprawnionym jednostkom w zakresie gospodarowania odpadami.

Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Oznacza to minimalny wpływ na środowisko w zakresie gospodarki ściekowej. Należy wskazać, że w wyniku realizacji inwestycji likwidacji ulegną często nieszczelne bezodpływowe zbiorniki. Przez co inwestycja wpisuje się w zakres działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód wyznaczonych w Programie wodno-środowiskowym kraju. W związku z powyższym, oceniono, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Wymienione wyżej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są ściśle związane z czasem jego realizacji, co oznacza, ze uciążliwości będą miały charakter tymczasowy. Eksploatacja przedsięwzięcia to jest funkcjonowanie kanalizacji nie będzie wiązało się z wprowadzeniem innych substancji i energii do środowiska z wyłączeniem okresów prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych.

Jednocześnie inwestycja będzie realizowana poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i ich siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

       Ponadto w wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszary wybrzeży,
 • obszary górskie,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszary przylegające do jezior,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał,    że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno, zlokalizowanych przy ul. Kolejowej”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 18 stycznia 2017 roku.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm.), w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016r. poz. 71), orzeczono jak w sentencji.

         Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

                                                                                                      Burmistrz Olesna

                                                                                                     Sylwester Lewicki

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

-Pan Krzysztof Lazarowicz, Sp. z o.o. „proGEO”.

KD/RA

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.24.2016 z dnia 21 lutego 2017 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

           Przedmiotem inwestycji jest budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesna przy ul. Kolejowej.  

           Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na ul. Kolejowej w Oleśnie. Projektowana inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Kolejowej. Wykonanie niniejszej sieci kanalizacyjnej przyczyni się do likwidacji szamb na ul. Kolejowej, a przez to poprawi stan środowiska (zlikwidowanie starych, nieszczelnych i znajdujących się często w złym stanie technicznym zbiorników bezodpływowych na ścieki – szamb). Projektowana inwestycja obejmie swym zasięgiem wszystkie nieruchomości zamieszkałe przy ul. Kolejowej, oraz działki budowlane zlokalizowane bezpośrednio przy ul. Kolejowej.  Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i niezbędnymi urządzeniami (studzienki przyłączeniowe, studzienki rewizyjne itp.), - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z wraz niezbędnymi urządzeniami (pompownie ścieków wraz z studniami rozprężnymi).  Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do odprowadzenia ścieków bytowo-  gospodarczych z posesji zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Oleśnie do oczyszczalni ścieków. Projektuje się włączenie nowoprojektowanego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej. Przewiduje się, że pompownie ścieków zasilane będą z istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez wykonanie przyłączy energetycznych. W poniższej tabeli zestawiono długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: 

Dane techniczne – długość :

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 1450 m.,

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ok. 210 m.,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej  ok. 90 m. 

Projektowany system kanalizacji sanitarnej, składa się z następujących elementów: 

- rurociągów tłocznych PEHD De90 ÷ De200,

- kanałów grawitacyjnych PVC/PEHD DN160 ÷ DN315,

- studni rewizyjnych na przyłączach DN315 ÷ DN600 wykonanych z PVC/PEHD,

- studni rewizyjnych betonowych/PEHD DN1000 ÷ DN1200,

- studni rozprężnych betonowych/PEHD DN1500 ÷ DN2000,

- pompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą – umieszczonych w studniach betonowych/PEHD o średnicy DN2000 ÷ DN3000.

             Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowi istniejącą zabudowę typu miejskiego w postaci zabudowy jednorodzinnej oraz usługowo – handlowej, zlokalizowanej wzdłuż ciągu komunikacyjnego – ul. Kolejowa w Oleśnie.  Wzdłuż ulicy Kolejowej od strony linii kolejowej znajdują się drzewa i krzewy. Droga ma nawierzchnię asfaltową. Zagospodarowanie terenu przedstawia poniższa dokumentacja zdjęciowa oraz mapa kierunków zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosić będzie wynosić ok.3,4ha. W pobliżu projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej, w oparciu o mapę do celów projektowych, stwierdzono lokalizację następujących sieci uzbrojenia terenu:

- podziemna  i nadziemna sieć elektroenergetyczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć telekomunikacyjna.

Nie wyklucza się  na wyżej opisanym obszarze istnienia uzbrojenia nie ujawnionego.  Obecnie ścieki bytowo - gospodarcze z posesji odprowadzane są obecnie do zbiorników bezodpływowych, które okresowo opróżnianie są za pomocą wozów asenizacyjnych i wywożone na oczyszczalnię ścieków. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na w/w obszarze, poprawę warunków życia mieszkańców i ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami ściekami bytowo - gospodarczymi wydostającymi się z nieprawidłowo eksploatowanych zbiorników bezodpływowych. 

           Na ul. Kolejowej projektuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z sieciowymi pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi. Ścieki bytowo – gospodarcze z nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej odprowadzane będą wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie do sieci kanalizacyjnej. Ze względu na uksztaltowanie terenu planuje się wykonanie sieciowych pompowni ścieków, które zbiorczo będą odprowadzać (ciśnieniowo) ścieki zgromadzone z kilku nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Projektowa sieć kanalizacji sanitarnej zastąpi istniejące zbiornik bezodpływowe – szamba, które są już w większości w złym stanie technicznym (brak szczelności, który powoduje infiltrację ścieków do gruntu). Sieciowe pompownie ścieków zasilane będą energią elektryczną.

 

                                                                                                            Burmistrz Olesna

                                                                                                            Sylwester Lewicki