Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych

DOCXInformacja o wynikach naboru.docx
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko.docx
 

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej w Oleśnie

ogłasza nabór na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych

 

 1. Adres Jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Ul. Jaronia 2

46-300 Olesno

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
 1. Wykształcenie: wykształcenie wyższe
 1. Główne obowiązki:
 • Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.
 • Przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do:
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń wychowawczych,
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.
 • Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w tym także w wersji elektronicznej.
 • Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
 • Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń.
 • Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
 • Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań.

5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • staż pracy: 2 lata, w tym minimum 6 miesięcy w administracji samorządowej

6. Wymagania dodatkowe:

Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci, w tym akty wykonawcze,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość przekazywania informacji,
 • odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak windy, praca biurowa przy monitorze ekranowym. Oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie, pokój nr 10

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. świadczeń rodzinnych.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

8 marca 2017 r. do godz. 1500. 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

Marlena Szulc