Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Olesno dnia 27 lutego 2017 r.

 

Nr III- 7013.1.3.2017

 

Zapytanie  ofertowe

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EURO.

(Klasyfikacja budżetowa - Dział 900  Rozdział 90001 )

 

W imieniu Gminy Olesno jako ,,Zamawiający” , zapraszam do składania ofert na wykonanie usługi polegającej w szczególności na ; Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na zadaniu:

1.Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy ul. Lompy- Mostowa- Małe Przedmieście-Krasickiego.

2.Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy ul. Minkusa – Wachowska.

Wartość robót budowlano – montażowym po przeprowadzeniu przetargu wynosi :

- Lompy – Mostowa- Małe Przedmieście – Krasickiego  197.187 zł brutto.

- Minkusa Wachowska                                                      232.187 zł brutto.

Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmuje nadzór inspektorski nad wykonaniem:

- Rurociągi  z PVC –U  Ø 225 mm                496,1 mb

- Przewierty sterowane PE-HD Ø 450x41,0   26,0 mb

- Rurociągi PE SDR 17 Ø 160 mm                  26,5 mb

- Rurociągi PE SDR 17 Ø 110 mm                581,0 mb

- Rurociągi PE SDR 17 Ø   90 mm                143,5 mb
 

Zakres usługi określają w szczególności przepisy  ustawy Prawo budowlane.  

Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem  kopię stosownych uprawnień budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającym przynależność do właściwej   Izby Inżynierów Budownictwa. Wymagany termin realizacji zamówienia (pełnienie usługi) : od dnia 10 marca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Zamawiający informuje jednocześnie , że zamówienie zostanie udzielone Oferentowi , który zaoferuje najniższą cenę netto + podatek VAT za wykonanie łącznej usługi obejmującej zadania  wymienione w pkt 1 i 2 niniejszego Zapytania.

Oferent może zaoferować tylko jedną cenę, której nie można zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie  ul. Pieloka 21 w terminie do dnia 08 marca 2017 r. do godz.12:00 , w trwale zamkniętej kopercie , z dopiskiem : ,,Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  – wodociągi ul.Minkusa- Wachowska, Lomy-Krasickiego” – nie otwierać przed    godz. 12 dnia 08.03.2017 r.

                                                                 Zamawiający                                                                                                                       

                                                                                                                    Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                          Zastępca Burmistrza

                                                                                                                        mgr inż. Jerzy Chęciński