Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie projektów budowlanych brakujących sieci wodociągowych na terenie miasta i Gminy Olesno

Olesno dnia 28 lutego 2017 r.

Nr III- 7011.12.2017

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie projektów budowlanych brakujących sieci wodociągowych

na terenie miasta i Gminy  Olesno

 

I. Zamawiający :

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca  na :,,Wykonaniu projektów budowlanych  wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę dla brakujących sieci wodociągowych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta i Gminy  Olesno , a w szczególności :

- ul.Paulinki w Oleśnie – sieć wodociągowa  na długości około 150  mb - wraz z odgałęzieniami i przyłączami do projektowanych i istniejących budynków

- Borki Wielkie ul. Kuźnica Borecka – sieć wodociągowa do posesji Nr 37 długości około  1.100 mb – wraz z projektem przyłącza wodociągowego .

 

2. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem warunków ich wykonania :

1) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.

2) Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.

3) Dokumentacja powinna zawierać (dla każdego obiektu - zadania):

- Projekt budowlany – 5 sztuk;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ujętych w projekcie 2 egz.

- Przedmiary robót –  2 egz.

- Kosztorys inwestorski – 2 egz. ( z tabelami elementów scalonych)

4) Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki.

5) Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie  prawa osobiste i majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania.

6) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.

7) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich kserokopii Zamawiającemu.

8) Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

9)Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych.

10) Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadać na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej.

 

3.Projekty budowlane winny zawierać :

a. Mapę do celów projektowych  dla terenu   niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych tere­nów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę. Mapę zasadniczą oraz pozostałe dokumenty geodezyjne zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca – Oferent.

b. Plan orientacyjny w skali 1:10000.

c. Mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających.

 

4. Zakres planowanej usługi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obejmuje w   szczególności :

1/Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu­blicznego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej (jeśli będzie wymagana)

2/Wykonanie projektów budowlanych brakujących sieci wodociągowych oddzielnie dla każdego zadania  -   każdy w  5 egz.

3/Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wy­konanie rurociągów przez ich posesje. Obowiązują również uzgodnienia negatywne (Oświadczenia o braku zgody - podpisane przez zainteresowanego).

4/Badania geologiczno - inżynierskie

5/Wykonanie zestawień wszystkich przyłączy z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości , rodzaju materiału i średnicy przyłącza.

6/Projektów tymczasowej organizacji ruchu - wytyczne dla wykonawcy robót - jeśli będzie wymagany - 5 egz.

7/ Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) - 3 egz.

8/Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę  dla każdego zadania.

 

5.Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki;

1/Wykaz opracowań,

2/Pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy tech­nicznej ,

3/Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć,

W/w Załączniki  stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

 

6. Informacje dodatkowe dotyczące sporządzania oferty :

W cenie oferty należy uwzględnić koszty uzyskania mapy zasadniczej dla celów projektowych i mapy ewidencji gruntów , koszty wszystkich uzgodnień oraz koszty innych niezbędnych dokumentów.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia :

a. Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Paulinki  w Oleśnie : do dnia 31 lipca  2017 r.

b. Projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Borki Wielkie – Kuźnica : do dnia  15 grudnia 2017 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 14 marca 2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do godz.12:00 z dopiskiem na kopercie : ,,Oferta na wykonanie Projektów budowlanych – brakujące sieci wodociągowe  na terenie miasta i gminy  Olesno ” – nie otwierać przed godz. 1200 dnia 14.03.2017 r.

2.Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

a)Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

b)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

c)Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (w tym osoba z    uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji  bez ograniczeń).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia.

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną netto + podatek VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

3.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

1.Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:

2.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Piotr Wrześniak – inspektor ds. inwestycji    Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

 

 

X. Załączniki

 

PDFmapa poglądowa 2.pdf
PDFmapa poglądowa 1.pdf
DOC1.2 wykaz osób.doc
DOC1.1. formularz ofertowy.doc
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień  publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna