Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.podatków i opłat lokalnych

Strona archiwalna

 

DOCXINFORMACJA O WYNIKACH.docx
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko.docx
 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

 

3. Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie

 

4.  Główne obowiązki:

 • Księgowanie raportów kasowych i podatkowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z poborem, rozliczaniem i zwrotem opłaty skarbowej,
 • sporządzanie wezwań i upomnień,
 • współpraca ze stanowiskiem księgowości podatkowej w zakresie realizacji dochodów podatkowych i opłaty skarbowej do sprawozdań Rb-27S,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych w zakresie podatków i przyznanych ulg i zwolnień w ramach pomocy de minimis,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie przyznanych ulg i zwolnień w ramach pomocy de minimis,
 • prowadzenie spraw z zakresie udzielanie ulg i zwolnień w ramach pomocy de minimis,
 • przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Miejskiej w sprawie stawek podatków i zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 • obsługa systemu bankowego – sporządzanie i dokonywanie przelewów,
 • instalowanie, serwisowanie oprogramowania przeznaczonego do zwrotu podatku akcyzowego,
 • monitorowanie działania programu księgowego KSAT i usuwanie błędów pracy systemu przez dedykowaną aplikację,
 • instalowanie, serwisowanie systemów operacyjnych i niezbędnego do pracy oprogramowania,
 • serwisowanie systemów bankowości elektronicznej.

 

5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe minimum 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 • znajomość przepisów:
 • ustawa o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ordynacja podatkowa,
 • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • ustawa o opłacie skarbowej.

6. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, 
 • odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

24 marca 2017 r. do godz. 1400.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

BURMISTRZ  OLESNA

 

Sylwester Lewicki