Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na stawkę czynszu dzierżawnego gruntu pod lokalizację Wesołego Miasteczka podczas "Dni Olesna 2017"

Strona archiwalna

 

JPEGmapa do ogłoszenia Dni Olesna 2017.jpeg (158,19KB)
Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego gruntu o pow. 0,1819 ha stanowiącego część nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: 3140/1, 3140/2 i 3140/3 opisanych w księdze wieczystej nr OP1L/00050422/1, położonej w Oleśnie przy ulicy Wielkie Przedmieście, z przeznaczeniem na urządzenie „Wesołego Miasteczka” – zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik Nr 1.

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 20 000,00 zł brutto.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres trwania „Dni Olesna 2017” w dniach  28 – 29 – 30  lipca 2017 roku. Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo wykorzystania nieruchomości bez dodatkowych opłat w dniach od 25 lipca po godz. 1500, celem rozstawienia urządzeń oraz do dnia 1 sierpnia 2017 roku, celem złożenia urządzeń i uporządkowania terenu. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody, wywozu śmieci, świadczeń cywilno–prawnych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 1100

Wadium w wysokości 7 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 13.04.2017 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego zakończenia przetargu.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Burmistrz Olesna może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownych licytacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

w przypadku osób fizycznych – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydrukowany nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed przystąpieniem do przetargu oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prowadzenia Wesołego Miasteczka

w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

aktualne orzeczenia techniczne dotyczące urządzeń rekreacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe, które będą użytkowane w okresie „Dni Olesna 2017”.

polisę ubezpieczeniową o.c.  w zakresie prowadzonej działalności.

Oferent, który wygra przetarg i zajmie wydzierżawiony teren pod lokalizację „Wesołego Miasteczka” ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za właściwą eksploatację i bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych.

Ponadto oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie przed udostępnieniem urządzeń przedłożyć protokół z montażu urządzeń podpisany przez uprawnionego konserwatora urządzeń rozrywkowych. Koszt uzyskania pozytywnej opinii konserwatora obciąża w całości oferenta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-64 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.olesno.pl w dziale Gospodarka oraz http://olesno.biuletyn.info.pl/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami. Przetargi na dzierżawę gruntów 2017.

 

 

Olesno, dnia 7 marca 2017 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki