Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie miejscowości Olesno

Ogłoszenie nr 43460 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.

Olesno: Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno: ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O; 2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno (ul. Minkusa, ul. Słonecznej, ul. Wachowskiej)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Gmina Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 tel. 034/359 78 41-44, fax. 034/359 72 83 osoba do kontaktu: Kamil Brzęczek, 
Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno tel. 34/359-78-33, 35 fax. 34/359-78-45 osoba do kontaktu Lidia Zientek
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
Strony tj.:Gmina i Powiat postanawiają wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia. Gmina odpowiada za przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego w całości. W skład komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania wchodzą odpowiednio przedstawiciele obu stron. Strony postanawiają, że zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie.

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno: ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O; 2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno (ul. Minkusa, ul. Słonecznej, ul. Wachowskiej)
Numer referencyjny: IX.271.05.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie miejscowości Olesno. 3.2 W ramach przedmiotowego postępowania Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować dwa zadania, tj.: Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno: ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O; 2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno (ul. Minkusa, ul. Słonecznej, ul. Wachowskiej). 3.3 Oba zadania objęte są odrębnymi umowami w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. 3.4 Realizacja i rozliczenie przedmiotowej inwestycji odbędzie się zgodnie z zapisami w/w umów. 3.5 Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie: - Roboty przygotowawcze: pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, - Remont kanalizacji deszczowej, - Podbudowy, - Nawierzchni, - Obramowania jezdni, wjazdów, chodników, wysepek, - Oznakowania pionowego, poziomego, - Innych robót (umocnienia poboczy, regulacji urządzeń). 3.6 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.7 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, projekcie umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część siwz. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.9 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o który mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 3.10 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj.: wykonanie podbudowy, nawierzchni oraz chodników, szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp zawiera „Wzór umowy” stanowiący załącznik do siwz. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca , na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.12 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.13 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, brukarze, operatorzy maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6.1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:45232130-2, 45110000-1, 45233261-6, 45233221-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 184


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie nie dłuższym niż 184 od daty podpisania umowy (realizacja przedmiotu zamówienia). Pożądany termin realizacji zamówienia wynosi 153 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert: „termin realizacji”.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty w zakresie robót drogowych o wartości co najmniej 3.000.000,00 złotych każda. Uwaga: a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; b) przez jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną; W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania. Wykonawca przedstawi wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, wraz z informacjami na temat jej uprawnień budowlanych w specjalności drogowej oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z informacjami na temat zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym jej przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik do siwz. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 złotych słownie (sto tysięcy złotych) 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 20
termin wykonania 20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nieTermin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 30/03/2017, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFsiwz.pdf (7,43MB)
DOC3.8 projekt umowy-powiat.doc (134,50KB)
DOC3.8 projekt umowy-gmina.doc (126,50KB)
DOC3.7 zobowiązanie.doc (60,00KB)
DOC3.6 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (38,50KB)
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (37,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (39,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,14KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,80KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (49,00KB)

Gmina - dokumentacja projektowa

PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf (1,27MB)
PDFopis techniczny - drogi gminne.pdf (158,10KB)
PDFOpinia geotechniczna.pdf (4,03MB)
PDFdziałki.pdf (56,07KB)
PDFBIOZ.pdf (87,85KB)
PDFOlesno drogi gminne przedmiar robót.pdf (68,61KB)
PDFZnaki Wronczyńska 2.pdf (49,78KB)
PDFZnaki Wronczyńska 1.pdf (64,95KB)
PDFZnaki Kilińskiego.pdf (70,91KB)
PDFZnaki Grunwaldzka 2.pdf (48,96KB)
PDFZnaki Grunwaldzka 1.pdf (54,92KB)
PDFZnaki C. Skłodowskiej.pdf (58,42KB)
PDFul. Wronczyńska 2.4.pdf (10,38MB)
PDFul. Wronczyńska 2.3.pdf (19,23MB)
PDFul. Wronczyńska 2.2.pdf (26,18MB)
PDFul. Wronczyńska 2.2 - zamienna organizacja.pdf (20,38MB)
PDFul. Kilińskiego 2.6.pdf (24,09MB)
PDFul. Kilińskiego 2.5.pdf (14,92MB)
PDFul. Grunwaldzka 2.1.pdf (5,18MB)
PDFul. C. Skłodowskiej 2.7.pdf (22,96MB)
PDFOrientacja.pdf (1,85MB)
PDFul. Wronczyńska 2.2- zamienna sytuacja.pdf (20,98MB)
PDFrys. nr 4.3 schemat wpustu półulicznego.pdf (119,03KB)
PDFrys. nr 4.2 schemat wpustu ulicznego zwykłego.pdf (102,68KB)
PDFrys. nr 4.1 schemat studni rewizyjnej 1200mm.pdf (248,61KB)
PDFrys. nr 3.10 przekrój konstrukcyjny ul. C.Skłodowskiej.pdf (99,66KB)
PDFrys. nr 3.9 przekrój konstrukcyjny ul. C.Skłodowskiej.pdf (154,52KB)
PDFrys. nr 3.8 przekrój konstrukcyjny ul. Kilińskiego.pdf (139,55KB)
PDFrys. nr 3.7 przekrój konstrukcyjny ul. Kilińskiego.pdf (119,89KB)
PDFrys. nr 3.6 przekrój konstrukcyjny ul. Kilińskiego.pdf (130,16KB)
PDFrys. nr 3.5 przekrój konstrukcyjny ul. Wronczyńska.pdf (147,93KB)
PDFrys. nr 3.4 przekrój konstrukcyjny ul. Wronczyńska.pdf (166,12KB)
PDFrys. nr 3.3 przekrój konstrukcyjny ul. Wronczyńska.pdf (160,12KB)
PDFrys. nr 3.2 przekrój konstrukcyjny ul. Grunwaldzka.pdf (147,76KB)
PDFrys. nr 3.1 przekrój konstrukcyjny ul. Grunwaldzka.pdf (178,85KB)
PDFrys. nr 2.8 projekt zagospodarowania terenu ul. C.Skłodowskiej.pdf (35,29MB)
PDFrys. nr 2.7 projekt zagospodarowania terenu ul. Kilińskiego.pdf (19,98MB)
PDFrys. nr 2.6 projekt zagospodarowania terenu ul. Kilińskiego.pdf (15,30MB)
PDFrys. nr 2.4 projekt zagospodarowania terenu ul. Wronczyńska.pdf (8,48MB)
PDFrys. nr 2.3 projekt zagospodarowania terenu ul. Wronczyńska.pdf (20,55MB)
PDFrys. nr 2.2 projekt zagospodarowania terenu ul. Wronczyńska.pdf (20,82MB)
PDFrys. nr 2.1 projekt zagospodarowania terenu ul. Grunwaldzka.pdf (6,85MB)
PDFrys. nr 1 orientacja.pdf (331,94KB)
 

Powiat - dokumentacja projektowa

PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf (1,27MB)
PDFopis techniczny - drogi powiatowe.pdf (153,43KB)
PDFOpinia geotechniczna.pdf (4,03MB)
PDFdziałki.pdf (56,07KB)
PDFBIOZ.pdf (87,85KB)
PDFOlesno drogi powiatowe przedmiar robót.pdf (56,41KB)
PDFZnaki Wachowska 3.pdf (49,76KB)
PDFZnaki Wachowska 2.pdf (64,63KB)
PDFZnaki Wachowska 1.pdf (63,06KB)
PDFZnaki Słoneczna.pdf (72,00KB)
PDFZnaki Minkusa.pdf (59,67KB)
PDFZnaki Kolorowa.pdf (54,44KB)
PDFul. Wachowska 2.1.pdf (13,20MB)
PDFul. Wachowska 2.1 - zamienna organizacja.pdf (8,90MB)
PDFul. Słoneczna 2.4.pdf (7,84MB)
PDFul. Słoneczna 2.3.pdf (19,91MB)
PDFul. Słoneczna 2.2.pdf (18,87MB)
PDFul. Minkusa 2.5.pdf (6,52MB)
PDFul. Kolorowa 2.6.pdf (14,36MB)
PDFOrientacja.pdf (1,85MB)
PDFul. Wachowska 2.1- zamienna sytuacja.pdf (10,69MB)
PDFrys. nr 4.3 schemat wpustu półulicznego.pdf (119,03KB)
PDFrys. nr 4.2 schemat wpustu ulicznego zwykłego.pdf (102,68KB)
PDFrys. nr 4.1 schemat studni rewizyjnej 1200mm.pdf (248,61KB)
PDFrys. nr 3.6 przekrój konstrukcyjny ul. Słoneczna.pdf (166,47KB)
PDFrys. nr 3.5 przekrój konstrukcyjny ul. Słoneczna.pdf (139,87KB)
PDFrys. nr 3.4 przekrój konstrukcyjny ul. Słoneczna.pdf (149,93KB)
PDFrys. nr 3.3 przekrój konstrukcyjny ul. Wachowska.pdf (157,02KB)
PDFrys. nr 3.2 przekrój konstrukcyjny ul. Wachowska.pdf (279,65KB)
PDFrys. nr 3.1 przekrój konstrukcyjny ul. Wachowska.pdf (151,66KB)
PDFrys. nr 2.6 projekt zagospodarowania terenu ul. Kolorowa.pdf (12,15MB)
PDFrys. nr 2.5 projekt zagospodarowania terenu ul. Minkusa.pdf (10,45MB)
PDFrys. nr 2.4 projekt zagospodarowania terenu ul. Słoneczna.pdf (8,93MB)
PDFrys. nr 2.3 projekt zagospodarowania terenu ul. Słoneczna.pdf (12,55MB)
PDFrys. nr 2.2 projekt zagospodarowania terenu ul. Słoneczna.pdf (18,17MB)
PDFrys. nr 2.1 projekt zagospodarowania terenu ul. Wachowska.pdf (9,42MB)
PDFrys. nr 1 orientacja.pdf (331,94KB)
PDFMinkusa 3.9.pdf (149,45KB)
PDFMinkusa 3.8.pdf (119,80KB)
PDFMinkusa 3.7.pdf (130,75KB)
PDFKolorowa 3.10.pdf (121,95KB)
 

 

Olesno, dn. 15.03.2017 r.

 

Nr IX.271.05.2017

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.05.2017 pt.: Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno:  ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O; 2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno (ul. Minkusa, ul. Słonecznej, ul. Wachowskiej).

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został zamieszczony projekt karty gwarancyjnej stanowiący załącznik do umowy.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dołączone rysunki sytuacyjne dla ulic: odpowiednio ul. Skłodowskiej (dla Gminy) oraz ul. Kolorowa (dla Powiatu) mają charakter poglądowy i nie podlegają uwzględnieniu w  wycenie oferty. Rysunki zostały zamieszczone z uwagi na obręb skrzyżowań z planowanymi do przebudowy drogami.  

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

DOCprojekt karty gwarancyjnej.doc (53,00KB)

 

Olesno, dnia 30.03.2017 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 30.03.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok.114) o godzinie 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn.:

 

 

Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno:  ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O; 2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno (ul. Minkusa, ul. Słonecznej, ul. Wachowskiej)

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  7.107.212,00 złotych

 

Złożono 3 oferty (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(miesiące)

Termin wykonania

(dni)

1.

RPM Spółka Akcyjna

42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7

4.646.553,01

72

153

2.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika,

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

7.200.000,00

36

184

3.

Konsorcjum firm:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26 – lider

HUCZ Sp. z o.o., Sp. K.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14 - partner

5.993.254,19

6

153

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 14.04.2017 r.

Nr IX.271.05.17

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno:  ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O; 2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno (ul. Minkusa, ul. Słonecznej, ul. Wachowskiej)”

 

Uzasadnienie prawne

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego . Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 7.107.212,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki