Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich chowu świń. Budowa budynku loch luźnych i prośnych” w Wysokiej

Olesno, 17.03.2017 r.

NR III.6220.01.2016                                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA OLESNA

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z wnioskiem p. Rafaela Wolnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich chowu świń. Budowa budynku loch luźnych i prośnych

zawiadamia strony postępowania

  1. złożeniu w dniu 29.12.2016 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia;
  2. wystąpieniu w piśmie nr III.6220.01.2016 z dnia 9 stycznia 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia;
  3. piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.4315.1.2017.AC z dnia 1 lutego 2017 r. uzgadniającego środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia;
  4. wezwaniu RDOŚ z dnia 9 lutego 2017 r. do uzupełnienia raportu;
  5. uzupełnieniach wnioskodawcy z dnia 17 lutego 2017 r. do raportu;
  6. piśmie RDOŚ nr WOOŚ.4242.5.2017.AW z dnia 10 marca 2017 r. postanawiającego uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia;
  7. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia w ww. terminie,  procedury  związanej z udziałem społeczeństwa wynikającej z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). W związku z powyższym przewiduję rozpatrzenie wniosku w terminie do dnia 14.04.2017 r.

Ponadto, działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 10 oraz art. 49 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Olesna zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400. Uwagi i wnioski można składać w formie: pisemnej w siedzibie UM w Oleśnie lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni

                                   

                                                                                                                          Burmistrz Olesna

                                                                                                                          Sylwester Lewicki