Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji: 1. Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim 2. Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

Olesno, dnia 13.04.2016 r.

 

Nr IX.05.17

Zapytanie ofertowe

 

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji: 1. Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim 2. Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

 

1.       Zamawiający:

 

 Gmina Olesno w imieniu której działa

 Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

 NIP: 576-15-62-352

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

 

§ 3.    Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji:

- Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim.

- Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie.

 1. Szczegółowy opis został zawarty w  załącznikach nr 2 i nr 3.
 2. Studium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym niniejszym zapytaniem ofertowym w formie papierowej i elektronicznej (zapisane na nośniku informatycznym z możliwością edycji danych).
 3. Format studium – a4.
 4. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej X – Inwestycję w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy.
 5. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie opracowania i zawartości studiów Wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie w tym: regulaminem konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-005/17 wraz załącznikami do regulaminu oraz ewentualnymi wprowadzonymi zmianami a także następującymi aktualnymi dokumentami dostępnymi na stronie  http://rpo.opolskie.pl

 

1.Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

2.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014-2020

6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w

sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z

krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020

9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów

operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

10. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 5.08.2015 r (Dz. U z 2015 r. poz. 1208)

11. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 2.08.2016 r

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenie zamówień częściowych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia.

 

Kod CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

 

§ 4.    Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie nie dłuższym niż 5 od daty podpisania zlecenia (realizacja przedmiotu zamówienia).

Pożądany termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni od daty podpisania zlecenia, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert: „termin realizacji”.

 

§ 5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Ilona Bil – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. nr 209 tel. 34/350 91 73 w godz. 730 – 1500

Magdalena Skowronek – inspektor ds. Unii Europejskiej  Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 209 tel. 34 / 350 91 73 w godz. 730 – 1500.

Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 350 91 72 w godz. 730 – 1500.

 

§ 7     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy wysłać na adres siedziby Zamawiającego w  formie elektronicznej  w terminie do dnia 19.04.2017 r. do godz.: 09:00 (adres: ).
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji papierowej na adres podany w §1.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. nr 114  dnia 19.04.2016 r. o godz. 09.00

 

§ 8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteria oceny ofert:     cena (60 % - maksymalnie 60 pkt)

termin wykonania (40 %- maksymalnie 40 pkt)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą liczbą punktów. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru.

 

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60% x 100            ,

 

gdzie:

Cena – liczba punktów za cenę

 

Termin wykonania  =

Kryterium terminu wykonania będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu wykonania, określonego w formularzu ofertowym liczonego od dnia podpisania umowy.

Najdłuższy możliwy termin wykonania, wymagany przez Zamawiającego, wynosi 5 dni, najkrótszy 3 dni, licząc od dnia podpisania zlecenia. Wykonawca może określić termin wykonania w przedziale 3-5 dni.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin krótszy niż 3 dni, to do oceny ofert zostanie przyjęty termin 3 dni i taki termin zostanie uwzględniony w umowie.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

 

Termin = Termin minimalny/Termin badany x 40 % x 100 

 

Suma punktów = Cena + Termin wykonania

 

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

§ 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy.
 2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
 1. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym, że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu;
 2. zmian wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach oraz zmian regulaminu i zasadami uszczegółowienia RPO
 1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9.Załączniki

 

PDFOlesno_opis_Trakt spacerowy.pdf (1,36MB)
PDFOlesno_opis_Stadion Miejski.pdf (615,42KB)
DOCX1.1 formularz.docx (65,13KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.05.17

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

 

Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa zamówienia: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji: 1. Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie w tym rewitalizacja obszaru przy Stadionie Miejskim 2. Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia:  10.569,11 /13.000,00 zł

 

 1. Kod CPV 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

 

 1. Publikacja zapytania ofertowego.
 1. Data: 13.04.2017 r.
 2. Adres strony internetowej: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 3. Termin składania ofert:  19.04.2017 r.

 

 1. Wykaz złożonych ofert.

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

REVITAL-INVEST Sp. z o.o.

09-410 Płock, ul. Jana Pawła II

Spełnia

Spełnia

2

ARBITER SA

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 3b/3c lok. 91

Spełnia

Spełnia

3

ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K.

40-568 Katowice, ul. Ligocka 103

Spełnia

Spełnia

4

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Paweł Czupryn

43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10

Spełnia

Spełnia

5

EUROENTER.PL Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. W. Broniewskiego 4/103B

Spełnia

Spełnia

6

FM Doradztwo Fundusze Unijne Roman Chodacki

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 69

Spełnia

Spełnia

7

PL EUROPA SA

90-249 Łódź, ul. Jaracza 47

Spełnia

Spełnia

8

WROCONSULT Sp. z o.o.

54-101 Wrocław, ul. Siedlecka 26

Spełnia

Spełnia

 

 

 1. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:

 nie dotyczy

 1. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym:

nie dotyczy

 

 1. Ocena złożonych ofert

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Termin

(dni)

Punkty

Cena

Termin

Suma

1

REVITAL-INVEST Sp. z o.o.

09-410 Płock, ul. Jana Pawła II

4.000,00/4.920,00

3

60,00

40

100

2

ARBITER SA

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 3b/3c lok. 91

5.500,00/6.150,00

4

43,64

30

73,64

3

ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K.

40-568 Katowice, ul. Ligocka 103

12.031,71/14.799,00

3

19,95

40

59,95

4

Zakład Analiz Środowiskowych

Eko-Precyzja Paweł Czupryn

43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10

9.756,10/12.000,00

5

24,60

24

48,60

5

EUROENTER.PL Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. W. Broniewskiego 4/103B

6.950,00/8.548,50

3

34,53

40

74,53

6

FM Doradztwo Fundusze Unijne

Roman Chodacki

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 69

8.000,00/9.840,00

3

30,00

40

70,00

7

PL EUROPA SA

90-249 Łódź, ul. Jaracza 47

45.000,00/55.350,00

5

5,33

24

29,33

8

WROCONSULT Sp. z o.o.

54-101 Wrocław, ul. Siedlecka 26

12.000,00/14.760,00

3

20,00

40

60,00

 

 

 1. Wybór oferty.
 1.                Nazwa  i adres wykonawcy:  jw.

REVITAL-INVEST Sp. z o.o., 09-410 Płock, ul. Jana Pawła II

 

 1.                Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena/najwyższa ilość punktów

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki