Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna.

 

I. Zamawiający.

 

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 II. Przedmiot zamówienia. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Oferenci obowiązkowo zobowiązani są na etapie sporządzania oferty dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji.
 4. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).
 5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i p.poż., a także zobowiązany jest do stałego utrzymania należytego porządku i należytego stanu technicznego placu budowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 7. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 

III. Terminy wykonywania zamówienia. 

1.       Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc (30 dni) od dnia podpisania umowy. 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 05.06.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 114.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2).
 5. Kopie uprawnień niezbędnych do realizacji zadania. 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga jednak aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia i terminu wykonania.

 IX. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej
u Zamawiającego:

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a)       w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500  

 

X. Załączniki

DOCwykaz-osob.doc (33,50KB)
PDFgmina-rozdzielnia-amfiteatr-przedmiar.pdf (37,14KB)
DOCformularz-ofertowy.doc (31,00KB)
 

 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Roman Kokot