Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna.

 

I. Zamawiający.

 

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 II. Przedmiot zamówienia. 

  1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, stanowiącym załącznik do zapytania.
  3. Oferenci obowiązkowo zobowiązani są na etapie sporządzania oferty dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji.
  4. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).
  5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i p.poż., a także zobowiązany jest do stałego utrzymania należytego porządku i należytego stanu technicznego placu budowy.
  6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
  7. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 

III. Terminy wykonywania zamówienia. 

1.       Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc (30 dni) od dnia podpisania umowy. 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 05.06.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
  2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 114.

V. Warunki udziału w postępowaniu.5_1500">