Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy

DOCXInformacja o wynikach naboru.docx
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko.docx
 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

 1.  Liczba lub wymiar etatu:  pełny etat

 

 1. Wykształcenie:  wyższe

 

 1. Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 • opracowanie koncepcji pracy Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy,
 • bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów: przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, zasad kwalifikowania wydatków na działania współfinansowane z funduszy unijnych, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem kandydata,
 • doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera – znajomość Pakiet Microsoft Office, programów graficznych, obsługi wniosków aplikacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Główne obowiązki
  • koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków dla przedsięwzięć i projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności z programów pomocowych Unii Europejskiej,
  • nadzór nad rozliczeniem merytorycznym i finansowym realizowanych projektów w ramach krajowych i zagranicznych programów pomocowych,
  • inicjowanie działań w zakresie szerokorozumianej promocji Gminy Olesno,
  • współpraca z partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi w zakresie rozwoju kultury, sportu i turystyki,
  • nadzór nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy, planów rozwoju gospodarczego i wynikających z nich programów oraz monitoring ich realizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej,
 • nadzór nad organizacją wszelkich imprez Gminnych,
 • nadzór nad oficjalną stroną internetową Gminy Olesno,
 • nadzór nad prowadzeniem postępowań przetargowych we wszystkich określonych w ustawie trybach bez względu na wartość zamówienia.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
 • oświadczenie o zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 922),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.),
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie w/w stanowisku,
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
 • Koncepcja pracy Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko:

 „Kierownika Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy”

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

23 czerwca 2017 r. do godz. 1200.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

 

 BURMISTRZ  OLESNA

 

 Sylwester Lewicki