Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Powiatu Oleskiego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dla przebudowy drogi powiatowej nr 1946O i 1947O (Borki Małe i Borki Wielkie)

 

    Olesno, 20 czerwca 2017 r.

Z.III.6220.14.2017                                                                         

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

  1. o wszczęciu w dniu 14 czerwca 2017 r., na wniosek Powiatu Oleskiego, działającego przez pełnomocnika pana Andrzeja Łegosza, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego (Wędzina) na długości 7 km) i 1947O (Borki Wielkie – Kucoby – DW494 – na długości 1,25 km w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie)”,
  2. o wystąpieniu w piśmie nr Z.III.6220.14.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko;

Zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

                                                                      Z upoważnienia Burmistrza Olesna

                                                                                Kierownik Wydziału

                                                                            Urbanistyki, Infrastruktury,

                                                                       Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                 Krzysztof Dydyna