Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

12/07/2017    S131    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

2017/S 131-267269

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.17.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45213310
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” która obejmuje:

Zadanie Nr 1:

— parking w systemie „park&ride”

— Strefę wejściową w postaci placu przy wejściu do budynku dworca PKP;

— plac do zatrzymania się w systemie „Kiss&ride”;

— wypożyczalnię rowerów;

— parking dla rowerów w systemie „bike&ride”

— plac na poziomie peronu dworca PKP;

— zatokę autobusową dla autobusów;

— plac w rejonie zatoki autobusowej wraz z wejściem na peron PKP oraz plac przy wypożyczalni rowerów;

— zieleń;

— oświetlenie;

— małą architekturę;

— infokiosk;

— tablice multimedialne;

— monitoring wizyjny.

Zadanie nr 2:

— przejście dla pieszych pod torami kolejowymi oraz budowę chodnika

w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71354000
77211400
44212321
45110000
45223320
45223300
45233120
45233280
45233161
45233223
45233270
45311200
45314000
45316100
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:

— opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wraz ze złożeniem zgłoszenia rozpoczęcia robót,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— przygotowanie projektu zagospodarowania terenu,

— planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla sporządzonej przez siebie dokumentacji technicznej przed jej złożeniem w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku znacznych różnic w terminie uzyskania poszczególnych uzgodnień dla zadania nr 1 i zadania nr 2 zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia na podstawie dwóch pozwoleń na budowę jednak pod warunkiem że obydwa zadania będą zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do 30.6.2019 roku.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.

— wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót,

— organizację ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem,

— uzgodnienie ewentualnej zmiany organizacji ruchu pociągów na trasie nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów, jeżeli będzie ona wymagana na czas prowadzenia prac związanych z budową przejścia dla pieszych

— odwodnienie terenu budowy,

— wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane w uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu,

— zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie,

— właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawa z dnia 26.8.2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.)

— przekopy kontrolne, w tym wykonanie przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

— wykonanie niezbędnych rusztowań,

— odtworzenia wszelkich budynków, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót,

— pełną obsługę geologiczną, hydrogeologiczną, geotechniczną i geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,

— Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym, karcie informacyjnej.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 000 000 PLN (słownie: milion złotych).

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

Projektant o specjalności drogowej

wymagana liczba osób: 1 osoba

minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

doświadczenie zawodowe: opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, lub decyzji równoważnej), o wartości zadania minimum 500 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych

Projektant o specjalności sieciowej

wymagana liczba osób: 1 osoba

minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Projektant o specjalności elektrycznej

wymagana liczba osób: 1 osoba

minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Kierownik Budowy

wymagana liczba osób: 1 osoba

minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 500 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych na stanowisku: Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych o wartości co najmniej 500 000 PLN każda.

Uwaga:

a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

b) przez jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

 

Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych został określony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto).

Wraz z ofertą Wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli Wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz;

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 roku poz, 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

— Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

1Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

2Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn, brukarze, monterzy sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2017
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 
 

Olesno, dn. 18.07.2017 r.

 

Nr IX.271.17.2017

 

 

Modyfikacja postępowania  pn.: Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

Zamawiający informuje, że w związku z oczywistą omyłką pisarską dokumentacja przetargowa, tj. siwz z załącznikami zostaje uzupełniona o oznakowanie odpowiednimi elementami graficznymi związanymi z realizacją projektu.

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

 

ZIPdokumentacja.zip
DOCX3.8 projekt umowy.docx
DOCX3.8 karta gwarancyjna.docx
DOC3.7 zobowiązanie.doc
DOC3.6 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
PDF3.3 Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
DOC3.1a formularz ofertowy-doświadczenie zawodowe kierownika budowy.doc
DOC3.1 formularz ofertowy.doc
PDF3.0 siwz.pdf
 

Olesno, dnia 21.08.2017 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 21.08.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok.114) o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn.:

 

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.982.373,00złotych

 

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

Doświadczenie

(ilość kontraktów)

1.

PPUH STEINBUDEX – J.M.

58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50

3.035.640,00

7

9

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 18.10.2017 r.

Nr IX.271.17.17

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowania pn.:  Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

Uzasadnienie prawne

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego . Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty  przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.982.373,00zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki