Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokal użytkowy w "Domu Harcerza" przy ul. Krasickiego 22 w Oleśnie - do wynajęcia w drodze przetargu

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

 

Lokal biurowy nr 4 o powierzchni 11,94 m2 położony na parterze budynku nr 22 („Domu Harcerza”) przy ulicy Krasickiego w Oleśnie, wyposażony w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie, z prawem użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku, przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową. Numer geodezyjny działki, na której znajduje się budynek: 2708, numer księgi wieczystej budynku: OP1L/00034423/0. Wartość szacunkowa lokalu: 23 900,00 zł.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za 1 m29,00 zł netto.

Wadium: 396,53 złotych (trzykrotny miesięczny czynsz najmu według stawki czynszu aktualnie obowiązującej, powiększony o podatek VAT w wysokości 23%)

Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Lokal przeznaczony jest do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych. Nakłady i ulepszenia poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 roku  o godzinie 1000 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21. I przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 03.03.2017 roku.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24.08.2017 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy);
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

            Przedmiotowy lokal użytkowy można oglądać codziennie w godzinach od 900 do  1500.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, w pokoju nr 103 (I piętro), tel.: 34/3509185, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 11 lipca 2017 roku

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki