Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Oleśnie przy ulicy Wielkie Przedmieście, oznaczona numerem geodezyjnym działki 3140/4 o pow. 0,0458 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00050422/1.

Cena wywoławcza: 152 000,00 złotych netto.

Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23 %. Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego wynosi na 25 % wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości 23%.

Opłata roczna wynosi 3 % wylicytowanej ceny brutto nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata roczna podlega aktualizacji w oparciu o art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

  Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

  Okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 99 lat.

Decyzją Burmistrza Olesna nr Z.III.6730.34.2017 z dnia 21.04.2017 roku zmienioną decyzją Burmistrza Olesna nr Z.III.6730.62.2017 z dnia 12.05.2017 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego wraz z parkingiem podziemnym. Realizacja budynku na działce wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla konkretnego Nabywcy.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata od dnia zawarcia umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z treścią art. 240 Kodeksu cywilnego użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w umowie terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2017 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 17.08.2017 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

 

Olesno, dnia 17 lipca 2017 roku

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki