Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonaniu serwisowania istniejących przydomowych biologicznych i biologiczno- mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno

Olesno dnia 19  lipca 2017 r.

 

Nr III- 7013.6.10.2017

Zapytanie  ofertowe

 (Klasyfikacja budżetowa - Dział 900  Rozdział 90001 )

 

W imieniu Gminy Olesno jako ,,Zamawiający” , zapraszam do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na :

I. Wykonaniu serwisowania istniejących przydomowych biologicznych i biologiczno- mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno , województwo Opolskie, w miejscowościach :

1.Broniec 34 szt.

2.Boroszów 63 szt. w tym biologiczno-  mechaniczne 21 szt.

3.Leśna 48 szt. w tym biologiczno – mechaniczne 7 szt.

Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków polega w szczególności na :

*Kontroli pracy dmuchaw membranowych

*Kontroli i oczyszczeniu pomp mamutowych

*Kontroli i oczyszczeniu filtra grubych zanieczyszczeń

*Kontroli poprawności działania i regulacji pływaków pomp ścieków

*Kontrola instalacji elektrycznej i systemów sterowania oczyszczalnią

*Kontroli szczelności układu pneumatycznego

*Kontroli szczelności membran dyfuzorów talerzowych

*Kontroli poprawności działania systemu napowietrzającego i odpowietrzającego

*Kontroli poprawności działania systemu rozsączającego i studni chłonnych

*Pomiaru ilości osadu czynnego w celu określenia konieczności jego wywozu

I.1 Ustala się terminy wykonania serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków :

- Wrzesień – Październik 2017 r.

- Kwiecień – Czerwiec 2018 r.

II. Wykonania napraw uszkodzonych urządzeń stwierdzonych w trakcie wykonanego serwisowania  oraz zgłoszonych awarii w okresie po przeprowadzeniu serwisowania  przez Gminę Olesno lub użytkowników przydomowej oczyszczalni ,bez względu na miejscowość w której oczyszczalnia jest zlokalizowana.

Wykonanie konieczności naprawy uszkodzonego urządzenia stwierdzonego w trakcie wykonywania serwisowania winno być zaakceptowane przez Gminę Olesno. 

II.1.Ustala się termin wykonania zgłoszonych konieczności  napraw – usunięcia awarii w okresie od zawarcia umowy do dnia 09.01.2019 r. - 2 doby od daty zgłoszenia awarii przez Gminę Olesno lub użytkownika przydomowej  oczyszczalni (Telefonicznie, e-mail, Faxem) Oferentowi-Wykonawcy.

III. Oferta winna zawierać :

1.Cenę za wykonanie serwisowania 1 szt. przydomowej oczyszczalni ścieków obejmującą zakres robót określonych w pkt.I - Netto + podatek VAT.

2.Cenę za wykonanie naprawy – usunięcia awarii przydomowej oczyszczalni ścieków uwzględniającą ;

- Koszt zakupu nowego urządzenia – podstawą będzie faktura zakupu urządzenia

- Stawka roboczogodziny

- Koszty pośrednie

- Zysk

- VAT

IV. Oferent może zaoferować tylko jedną cenę , której nie można zmienić po złożeniu oferty. Zamówienie zostanie udzielone tylko jednemu Oferentowi – Wykonawcy.

Zamawiający informuje jednocześnie , że łączne zamówienie zostanie udzielone Oferentowi , który :

- Zaoferuje najniższą cenę netto + podatek VAT za wykonanie zakresu robót określonego w pkt.I dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków (serwisowanie) z potwierdzeniem wymaganych terminów  wykonania usługi .

- Zaoferuje najkorzystniejsze wskaźniki cenotwórcze określone w pkt. III ppkt.2 , przy czym decydującym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, będzie cena za wykonanie serwisowania 1 szt. przydomowej oczyszczalni ścieków.

V. Umowa z wybranym Wykonawcą  zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji.

 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie  ul. Pieloka 21 w  terminie do dnia 04 sierpnia  2017 r. do godz.12:00 , z dopiskiem na kopercie : ,,Serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno”.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

PDFUmowa - Serwisowanie przydomowe 2017.pdf

 


Olesno dnia 02  sierpnia 2017 r.

 

Poprawa oczywistej omyłki pisarskiej

 

W dniu 02.08.2017 r. treść przedmiotowego zapytania ofertowego została zmieniona w punkcie I.1

 

Było:

I.1 Ustala się terminy wykonania serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków :

- Wrzesień – Październik 2017 r.

- Kwiecień – Czerwiec 2018 r.

- Kwiecień – Czerwiec 2019 r.

Jest:

I.1 Ustala się terminy wykonania serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków :

- Wrzesień – Październik 2017 r.

- Kwiecień – Czerwiec 2018 r.

 

Pozostałe zapisy treści pozostają bez zmian. 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna