Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi powiatowej nr 1946O i 1947O (Borki Małe i Borki Wielkie)

                                                                                    Olesno, 25.07.2017 r.

NR Z.III.6220.14.2017  

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z wnioskiem Powiatu Oleskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Łęgosza z dnia 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 14.06.2017 r.) w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego (Wędzina) na długości 7 km) i 1947 O (Borki Wielkie – Kucoby – DW494 – na długości 1,25 km w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie)”

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

  1. piśmie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.3.17.2017.ET z dnia 11 lipca 2017 r. wnoszącego odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  2. piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4241.190.2017.IOC z dnia 7 lipca 2017 r. opiniującego o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  3. wydanym postanowieniu nr Z.III.6220.14.2017 z 25 lipca 2017 r.  o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Ponadto, działając zgodnie z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Burmistrz Olesna zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

                                                                                                               Burmistrz Olesna

                                                                                                               Sylwester Lewicki