Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Powiatu Oleskiego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap III"

Olesno, 31 lipca 2017 r.

Z.III.6220.15.2017                                                                         

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

  1. o wszczęciu w dniu 25 lipca 2017 r., na wniosek Powiatu Oleskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III”;
  2. o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.15.2017 z dnia 31 lipca 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni

                                                                                                           Burmistrz Olesna

                                                                                                           Sylwester Lewicki