Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1946O i 1947O (Borki Małe i Borki Wielkie)

                                                                                   Olesno, 11.08.2017 r.

NR III.6220.14.2017   

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z wnioskiem Powiatu Oleskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Łęgosza z dnia 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 14.06.2017 r.) w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego (Wędzina) na długości 7 km) i 1947 O (Borki Wielkie – Kucoby – DW494 – na długości 1,25 km w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie)”

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

o wydanej w dniu 11 sierpnia 2017 r. na decyzji nr III.6220.14.2017 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego (Wędzina) na długości 7 km) i 1947 O (Borki Wielkie – Kucoby – DW494 – na długości 1,25 km w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie)

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                 Burmistrz Olesna
                                                                                                                 Sylwester Lewicki