Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN w obrębie miejscowości Bodzanowice i Podłęże Szlacheckie

Olesno, dnia 24 sierpnia 2017 roku

Nr Z.III.6733.22.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073)

zawiadamiam

że w dniu 24 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja Nr III.6733.22.2017 w sprawie zmiany decyzji nr Z.III.6733.19.2014 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej SN od słupa nr 416 linii SN Olesno-Gorzów do słupa nr 9 linii SN Panki-Przystajń w obrębie miejscowości Bodzanowice i Podłęże Szlacheckie”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Bodzanowicach, oznaczonych geodezyjnie nr: 769/288, 262, 945/251 k.m. 7 oraz działki nr: 167/127, 126, 305/121, 122, 431/120, 408/122, 220/128, 219/128 k.m. 8 w zakresie uwzględnienia w treści decyzji działki o nr ewid. 329/121 k.m. 8 (własność Gminy Olesno).

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 28 sierpnia 2017 r.

 

                                                                                                       Burmistrz Olesna
                                                                                                       Sylwester Lewicki

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicach ogłoszeń w m. Bodzanowice,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.