Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej w m. Borki Małe i Borki Wielkie

Olesno, dnia 6 września 2017 roku

Nr Z.III.6733.21.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073)

zawiadamiam

że w dniu 6 września 2017 roku została wydana decyzja Nr III.6733.21.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego /Wędzina/ - na długości 7 km) i 1947 O (Borki Wielkie – Kucoby – DW 494 na długości 1,25 km) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie”, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie: nr 10/2, część 234/220 k.m. 5, nr 42, 372/161, część 397/201, 408/115, 416/170, część 424/22, 427/199, 429/137, 429/199, 433/136, 435/120, 437/134, 438/134, 439/134, 442/134, 444/147, 446/179, 448/178, 450/190, 452/198, 454/228, 456/219, 458/118, 461/118, 463/199, część 522/184, 575/1, 577/1, 585/16, 579/25, 581/23, 583/15, 587/17 k.m. 11, nr część 26, 308/74, 310/72, 350/51, 352/51, 354/51, 356/52, 358/52, 360/39, 362/59, 364/58, 366/58, 368/56, 370/53, 372/53, 374/50, 376/50, 396/59, 440/93, 441/93, 442/93, część 443/93 k.m. 12, nr część 173/86, 184/10, 189/82, 190/82, 192/13, 195/17, 197/71, 198/71, 1148/84, część 1155/73 k.m. 15, nr 34/15 k.m. 20, nr 61, 62 k.m. 22 obręb Borki Wielkie oraz nr część 217, 371 k.m. 4, nr część 386, 408 k.m. 5, nr 420 k.m. 6, nr 82/21 k.m. 11 obręb Borki Małe.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 08.09.2017.

                                                                                                                       Burmistrz Olesna
                                                                                                                       Sylwester Lewicki

 

Do wiadomości poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicach ogłoszeń w m. Borki Małe i Borki Wielkie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.