Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doprowadzenie instalacji gazowej do budynku usługowo-handlowego (budynek zaplecza amfiteatru) przy ul. Solny Rynek 2 w Oleśnie

Olesno, dnia 12.09.2017 r.

Nr IX.IV.11.17

 

Doprowadzenie instalacji gazowej do budynku usługowo-handlowego (budynek zaplecza amfiteatru) przy ul. Solny Rynek 2 w Oleśnie

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl olesno.opo@gminy.pl

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1.         Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na doprowadzeniu instalacji gazowej do budynku usługowo-handlowego (budynek zaplecza amfiteatru) przy ul. Solny Rynek 2 w Oleśnie.
 2.         Zakres robót został szczegółowo określony w przedmiarze robót będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 3.         Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 4.         Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 1409 ze zm.).
 5.         Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.
 6.         W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 7.         Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 8.         Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)posiadają potencjał techniczny,

d)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego) wraz z kosztorysem ofertowym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1.     Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2.     Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1.     Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 26.09.2017 r.
 2.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji papierowej.

 

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1.     Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2.     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3.     Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1.     Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2.     Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

 


 Załączniki:

DOC1.1 formularz-ofertowy.doc
PDFprzedmiar robót.pdf
 

 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Roman Kokot

Olesno, dn. 26.09.2017 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

            Dnia 26.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 09:00 odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego pn.: Doprowadzenie instalacji gazowej do budynku usługowo-handlowego (budynek zaplecza amfiteatru) przy ul. Solny Rynek 2 w Oleśnie

 

Zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Zakład Usług Instalacyjnych Stanisław Szajda

46-200 Kluczbork, ul. Kujakowicka  17

16.370,45/20.135,65

2

PPUH KURPET, 46-200 Kluczbork,

Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34d

50.558,78/62.187,30

3

Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazu

Roboty Ogólnobudowlane Piotr Skorupa

46-300 Olesno, Łomnica, ul. Strażacka 50

12.346,29/15.185,94

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Roman Kokot