Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna

                                     OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLVI/383/14 z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leśna, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od: 25 września 2017 r. do 23 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 19 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, o godz. 1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: olesno.opo@gminy.pl , do Burmistrza Olesna z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy urzędu. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olesna. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.

 

                                                                                                            Burmistrz Olesna

                                                                                                            Sylwester Lewicki