Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III"

                                                                                    Olesno, 15.09.2017 r.

NR III.6220.15.2017   

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z wnioskiem Powiatu Oleskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda – Wysoka – Klekotna - etap III”

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

o wydanej w dniu 15 września 2017 r. decyzji nr III.6220.15.2017 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda – Wysoka – Klekotna - etap III”

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                            Burmistrz Olesna
                                                                                                            Sylwester Lewicki