Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi na sprzedaż nieruchomości w dniu 24.10.2017 roku

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Oleśnie przy ulicy Lublinieckiej, oznaczona numerami geodezyjnymi działek: 4545/2 i 4546/2 o łącznej pow. 0,1471 ha, opisana w księgach wieczystych nr OP1L/00007301/1 i nr OP1L/00011297/0. Cena wywoławcza: 215 000,00 złotych netto.

         Do wylicytowanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

         Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

         Termin zagospodarowania: 3 lata.

         Dla przedmiotowej nieruchomości decyzją Burmistrza Olesna nr III.6730.76.2015 z dnia 12.08.2015 roku ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie szeregowej z usługami nieuciążliwymi w parterze i mieszkaniami na piętrze wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja budynku na działce wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla konkretnego nabywcy.

         Data I przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.06.2017 roku.

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Bodzanowicach oznaczona numerem geodezyjnym działki 112/16 o  pow. 0,5100 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00011554/0.    Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium określona jest jako tereny rolne, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie działka posiada następujące użytki: lasy (Ls) - 0,1200 ha, nieużytki (N) - 0,3900 ha.

                Z uwagi na rolny charakter nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków, a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

         W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przedłożą komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 opisanej powyżej ustawy.

         Cena wywoławcza: 15 800,00 złotych netto.

         Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

         Termin zagospodarowania: 3 lata.

                 

Przetargi odbędą się 24 października 2017 roku o godz.: ad 1) 1000, ad 2) 1030 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 19.10.2017 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

 

Olesno, dnia 15 września 2017 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki