Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szatni dla sportowców wraz z trybuną oraz zadaszeniem przy Stadionie Miejskim w Oleśnie

Olesno, dn. 27.09.2017 r.

Nr IX-III.271.06.17

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szatni dla sportowców wraz z trybuną oraz zadaszeniem przy Stadionie Miejskim w Oleśnie.

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy szatni dla sportowców wraz z trybuną oraz zadaszeniem przy Stadionie Miejskim w Oleśnie.

2.      Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.          Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (kosztorys inwestorski oraz przedmiar).

2.          Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.

3.          Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.

4.          Dokumentacja powinna zawierać (dla każdej lokalizacji):

- Projekt budowlany (Projekt należy opracować na podstawie projektu koncepcyjnego posiadanego przez Gminę Olesno) – 5 sztuk;

- Projekt wykonawczy

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ujętych w projekcie – 1 sztuka;

- Przedmiary robót – 1 sztuka;

- Kosztorys inwestorski (Przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z zamawiającym założeń wyjściowych do jego wykonania, tzn. określić wysokość stawki za roboczogodzinę, wysokość kosztów ogólnych, podstawę cen materiałów i sprzętu itp.) – 1 sztuka.

5.          Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki.

6.          Każdy rysunek/plansza dokumentacji musi być podpisany oryginalnie przez projektanta.

7.          Dokumentację należy sporządzić w sposób czytelny

8.          Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa osobiste i majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania.

9.          Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.

10.       Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich kserokopii Zamawiającemu.

11.       Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

12.       Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

13.       Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych.

14.       Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadać na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej.

15.       Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.

16.       Oferent na etapie kalkulacji kosztów opracowania przedmiotowej dokumentacji powinien uwzględnić koszty związane z opracowaniem mapy do celów projektowych.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 31 stycznia 2018 roku.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.            Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 05.10.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem

2.            Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

a)      Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

b)     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.

c)      Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, w tym osoba z uprawnieniami do projektowania (zgodnie z załącznikiem nr 2)

d)     Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 3) co najmniej 2 usług projektowania ……., wykonanych lub wykonywanych w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.      Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

3.      Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.      Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.      Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania

 

IX. Dodatkowe informacje.

1.      Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:

2.      Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a)      w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Łukasz Fil – podinspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34 / 350 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

PDF1.4 koncepcja.pdf (3,66MB)
DOC1.3 wykaz usług.doc (34,00KB)
DOCX1.2 wykaz osób.docx (14,87KB)
DOCX1.1 formularz ofertowy.docx (18,83KB)
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna

 

Olesno, dnia 13.10.2017 r.

 

Nr IX-III.271.06.17

 

Protokół postępowania

 

1.                  Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szatni dla sportowców wraz z trybuną oraz zadaszeniem przy Stadionie Miejskim w Oleśnie.

2.      Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.      Wartość szacunkowa zamówienia: 50.000,00 złotych

4.      Słownik CPV: 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

5.      Termin składania ofert upłynął dnia 05.10.2017 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  8 ofert (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

ARCHITEKTOR sp. z o.o.

46-310 Gorzów Śląski, ul. Pawłowice 82

29.000,00/35.670,00

2

Przedsiębiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99

19.500,00/23.985,00

3

MBM Firma Konsultingowa

i Projektowo Badawcza Budowlana sp. z o.o.

51-144 Wrocław, ul. J. Wybickiego 10/5

44.000,00/54.120,00

4

ARCHIDOM mgr inż. arch. Bernard Łopacz

47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5

75.000,00/92.250,00

5

SPEED INVEST sp. z o.o.

05-230 Kobyłka, ul. Ossowska 15

70.000,00/86.100,00

6

ABM Wycen Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s. c.

44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22A

63.500,00/78.105,00

7

APA ARCHES sp. z o.o., sp. k.

60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8/229

54.444,00/66.966,12

8

VITARO sp. z o.o.

00-118 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/3

92.000,00/113.160,00

 

6.      Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki