Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na roczną stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Olesno w dniu 25.10.2017 roku

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony na roczną stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Olesno

 

Nieruchomość Gminy Olesno oznaczona numerem geodezyjnym 145 ark. m. 13 o powierzchni 0,4236 ha, położona w Borkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00057750/8 stanowiąca grunty orne (RV – 0,3339 ha i RIV – 0,0897 ha), przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Roczna stawka czynszu dzierżawnego zgodnie z § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 23/08 Burmistrza Olesna z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych oraz Komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017  wynosi: 36,33 zł netto                          

Wysokość wadium: 36,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości 1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Przetarg jest ograniczony do właścicieli oraz dzierżawców nieruchomości przyległych, ponieważ przedmiotowa działka nie może stanowić odrębnej nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością przedłużenia umowy na dalszy okres.

         Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 1000.

Wadium należy wpłacać do dnia 19.10.2017 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 lub w kasie Urzędu Miejskiego, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego gminy Olesno.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki, pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości, dowodu wpłaty wadium oraz dowodu potwierdzającego prawo własności lub zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości sąsiedniej.

         Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103 (I piętro) oraz pod numerem telefonu 34/350-91-85, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 29 września 2017 roku.

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki