Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na dzierżawę działki rolnej nr 1051 w Oleśnie

Burmistrz Olesna ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na roczną stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Olesno

 

Nieruchomość Gminy Olesno oznaczona numerem geodezyjnym 1051 o powierzchni 0,5180 ha, położona w Oleśnie, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00002028/8 stanowiąca grunty orne (RV – 0,4010 ha oraz RVI – 0,1170 ha), przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Roczna stawka czynszu dzierżawnego zgodnie z § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 23/08 Burmistrza Olesna z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych oraz Komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017  wynosi: 27,16 zł netto. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 z późn. zm.), dzierżawa gruntów rolnych zwolniona jest z podatku VAT.

                          

Wysokość wadium: 27,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości: 1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością przedłużenia umowy na dalszy okres.

            Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 1030.

Wadium należy wpłacać do dnia 09.11.2017 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 lub w kasie Urzędu Miejskiego, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego gminy Olesno.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki, pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103 (I piętro) oraz pod numerem telefonu 34/350-91-85, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 13 października 2017 roku.

 

 

 

Burmistrz Olesna

                                                                                                 

Sylwester Lewicki