Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 6 miejsc na 3 kierunkach na studiach podyplomowych

Olesno, dnia 24.10.2017 r.

Nr IX.15.17

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 6 miejsc na 3 kierunkach na studiach podyplomowych

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wynikającą z wytycznych dotyczących naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu pn: Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 6 miejsc na 3 kierunkach na studiach podyplomowych.

Udział w studiach podyplomowych finansowany będzie w ramach projektu: Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu.

Specyfikacja:

Zadanie częściowe nr 1

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość osób

 

Surdopedagogika

Studia podyplomowe – 2 lub 3 semestry zakończone egzaminem i uzyskaniem dyplomu studiów potwierdzających nabycie kwalifikacji w zakresie surdopedagogiki. Mają być przeznaczone dla nauczyciela posiadającego przygotowanie pedagogiczne. Celem podjętych studiów ma być przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne do pracy z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącymi.

1 osoba

 

Zadanie częściowe nr 2

Język angielski

Język angielski -  3 semestry w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej. Studia przeznaczone dla nauczyciela wychowana przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studia mają przygotować nauczyciela do egzaminu na certyfikat FCE, co daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

2 osoby

 

Zadanie częściowe nr 3

Logopedia przedszkolna i szkolna

Logopedia – czas trwania 3 semestry. Studia przeznaczone dla nauczyciela wychowana przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Studia mają przygotować nauczyciela do prowadzenia zajęć z logopedii  w przedszkolach.

3 osoby

 

Studia realizowane będą zgodnie z programem i harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę.

Tryb studiów: studia zaoczne, przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia licencjackie, magisterskie. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną dotyczy surdopedagogiki.

Właściwe udokumentowanie przeprowadzonych studiów podyplomowych:

a. Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na przeprowadzenie studiów podyplomowych,

b. Wykonawca przekaże szczegółowy program studiów wraz z informacją o osobach prowadzących zajęcia,

c. Wykonawca zobowiązany będzie wystawić Uczestnikowi studiów świadectwo ukończenia studiów (dyplom).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Kod CPV:

80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: rok akademicki 2017/2018.

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)posiadają potencjał techniczny,

d)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

1.            Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.

2.            Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Ilona Bil – Tel. 34/450 91 73,  od 7.30 – 15.30

Magdalena Skowronek –tel. 34/350 91 73 od 7.30 – 15.30

Kamil Brzęczek  tel. 34/350 91 72  od 730 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.            Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej lub wersji papierowej w terminie do godz. 09.00 dnia 03.11.2017 r.

2.            Adres, na który Wykonawca zobowiązany jest wysłać ofertę został określony w  § 1.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.            Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)

2.            Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów za poszczególne zadanie częściowe.

3.            Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Informacje dodatkowe

1.      Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

2.      Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego w szczególności dotyczące możliwości zmian umowy.

3.      Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

-        przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

-        zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,

-        zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia studiów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

§ 10.

Załączniki

 

DOCX1.1 formularz.docx
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki