Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrzymanie czystości chodników na terenie miasta Olesna

Olesno, dnia 22.11.2017 r.

Nr IX.III.08.17

 

Utrzymanie czystości chodników na terenie miasta Olesna

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl olesno.opo@gminy.pl

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, ze zm.).

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości oraz usuwaniu śliskości i gołoledzi na chodnikach przy ul. Grunwaldzkiej, Wronczyńskiej i Wachowskiej w miejscowości Olesno.
 2. Szczegółowy zakres usługi to w szczególności: zamiatanie chodników, krawężników ulicznych, obrzeży chodnikowych, oczyszczaniu  ich z wyrastającej  trawy oraz chwastów,  usuwanie śliskości, gołoledzi, posypywanie  piaskiem, odśnieżanie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania stanu czystości  i wyznaczania dyżurów w dni wolne od pracy tj. niedziele, święta i inne dni wolne od pracy celem utrzymania należytej czystości dróg i chodników.

Wykonawca odpowiedzialny jest za całodobowe utrzymanie czystości na obszarze objętym zamówieniem.

 1. Powierzchnia chodników:

ul. Grunwaldzka – 548,7 m2, ul. Wronczyńska – 1.638 m2, ul. Wachowska – 1.000 m2.

W sumie 3.186,7 m2.

 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z obszaru objętego zamówieniem, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania śliskości, gołoledzi i zalegającego śniegu niezwłocznie, ale nie później niż do 1 godziny od wystąpienia zjawiska.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydania polecenia natychmiastowego wykonania usług objętych zamówieniem.
 5. Wykonawca odpowiada za odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

 Termin realizacji zamówienia: 01.12.2017 r. – 30.04.2018 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) posiadają potencjał techniczny,

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kamil Brzęczek, Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę (czyli formularz ofertowy) należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do dnia 27.11.2017 r. do godz. 10.00 na adres lub dostarczyć osobiście w postaci papierowej do sekretariatu Urzędu Miejskiego (II piętro), znajdującego się przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie .

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

 

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy. 
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności:
 1. wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy ulega obniżeniu w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania usługi:
 • do 2 godzin po uzgodnionym czasie w wysokości 25% wynagrodzenia za dany dzień kalendarzowy;
 • powyżej 2 godzin po uzgodnionym czasie w wysokości 50% wynagrodzenia za dany dzień kalendarzowy.


 Załączniki:

DOC1.1 formularz-ofertowy.doc (32,00KB)

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

 

                                                                                                           

 

Nr IX-III.271.08.17                                                                                                                    Olesno, dnia 28.11.2017 r.

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Utrzymanie czystości chodników na terenie miasta Olesna

(ul. Grunwaldzka, ul. Wronczyńska, ul.Wachowska)

 1. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 2. Wartość szacunkowa zamówienia: 10.000,00 złotych
 3. Słownik CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania
 4. Termin składania ofert upłynął dnia 27.11.2017 r. o godz. 09.30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ADA,

46-300 Olesno, ul. Matejki 31

8.100,00

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 


 

Zatwierdził:

 

BURMISTRZ OLESNA

 

Sylwester Lewicki