Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno

Ogłoszenie nr 624481-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.
 

Gmina Olesna: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno
Numer referencyjny: Nr IX.271.26.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno 3.2 Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. 3.3 Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia. 3.4 W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 3.5 Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 3.6 Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. 3.7 Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 z późn. zm. ), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 3.8 Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę. 3.9 Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 3.10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.12 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.13 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.14 Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 3.15 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.16 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.17 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.18 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.19 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: 1) „Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka”; 2) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Olesno”; 3) „Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych”; 4) „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”; 5) „Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)”. 3.20 W załącznikach do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek Zamawiającego objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym wg stanu na dzień 15.11.2017 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową, od dnia 01.01.2018 r. ww. mienia ., a także pojazdów nowo zakupionych i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516100-1
66514110-0
66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
NIE DOTYCZY
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
NIE DOTYCZY
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFsiwz.pdf (961,24KB)
DOCX3.12 Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń.docx (12,75KB)
DOCX3.11 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne.docx (13,04KB)
DOCX3.10 Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych.docx (13,23KB)
XLS3.9 wykaz pojazdów.xls (29,50KB)
DOCX3.8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia p.docx (22,66KB)
DOCX3.7 postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.docx (19,82KB)
DOCX3.6 projekt umowy.docx (27,49KB)
DOC3.5 zobowiązanie.doc (56,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (38,50KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (15,27KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,79KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (76,50KB)

 

Olesno, dn. 04.12.2017 r.

 

Nr IX.271.26.2017

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulegają następujące zapisy SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1.      Zniesiona zostaje konsumpcja sumy ubezpieczenia w związku z wypłaconym odszkodowaniem.

2.      Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).

W/w zmiany są następstwem pytań do SIWZ, które dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem www.olesno.biuletyn.info.pl

Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 04.12.2017 r.

 

Nr IX.271.26.2017

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania pn.: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno”

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

W  odpowiedzi  na  pytania  z  dnia  04.12.2017  r. dotyczące  SIWZ  Zamawiający informuje co następuje:

 

Pytanie:

Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie:

Prosimy o informację czy SU dla pojazdów wskazanych w załączniku nr 1 jest zaktualizowana czy też dotyczy SU wskazanych na aktualnych polisach?

Odpowiedź:

Suma ubezpieczenia jest podana w oparciu o aktualne polisy.

 

Pytanie:

Prosimy o wskazanie ładowności pojazdu OOL5E57

Odpowiedź:

Nie ma ładowności to samochód specjalny pożarniczy.

 

Pytanie:

Które pojazdy z wykazu to pojazdy specjalne pożarnicze

Odpowiedź:

Wszystkie poza OOL44C4.

 

Pytanie:

Czy prócz pojazdów specjalnych pożarniczych klient posiada inne pojazdy pożarnicze, jeżeli tak proszę o wskazanie ich przeznaczenia.

Odpowiedź:

Tylko OOL44C4 – należy do straży miejskiej.

 

Pytanie:

Czy zamawiający  dopuszcza na różnicowanie składki OC i stawki AC w kolejnych okresach ubezpieczenia, w granicach zadeklarowanej łącznej składki przedstawionej w formularzu ofertowym?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza w przypadku NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie:

Czy możliwe jest przedstawienie szkodowości za okres 3 lat w formie zaświadczenia, z uwzględnieniem kwot wypłat i rezerw na poszczególne pojazdy.

Odpowiedź:

Wszystkie informacje zawarte w zaświadczeniu zostały zawarte w załączniku o szkodowości.

 

Pytanie:

Proszę o wykreślenie poniższego zapisu lub o wprowadzenie zapisu, że dotyczy wyłącznie pojazdów do 5 roku eksploatacji: „Zniesiona zostaje konsumpcja sumy ubezpieczenia w związku z wypłaconym odszkodowaniem.”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w/w zapis z SIWZ. Na stronie www.olesno.biuletyn.info.pl została zawarta informacja o zmianie SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu:

a) samochody osobowe;

b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej);

d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Odpowiedź:

Zakres ubezpieczenia nie przewiduje żadnego ubezpieczenia Assistance.

 

Pytanie:

Proszę o wykreślenie następującego zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód AC:

Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w/w zapis z SIWZ. Na stronie www.olesno.biuletyn.info.pl została zawarta informacja o zmianie SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu lub określić jak klient dokonuj wyceny pojazdu (na podstawie czego)

Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez Ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu.

Odpowiedź:

Klient korzysta z programów typu – INFO-EKSPERT.

 

Pytanie:

Prosimy w Świadczeniach w ramach pomocy serwisowej wprowadzić limit 500 euro w zakresie złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub awarii

Odpowiedź:

Zakres ubezpieczenia nie przewiduje żadnego ubezpieczenia Assistance.

 

Pytanie:

Prosimy o ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych

Odpowiedź:

Zakres ubezpieczenia nie przewiduje żadnego ubezpieczenia Assistance.

 

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie niezmiennej składki minimalnej w ryzyku AC, w stosunku do pojazdów wyraźnie wskazanych przez Ubezpieczającego?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie:

Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierały takich informacji.

 

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie  ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem § 3 pkt 3.6 SIWZ.

 

Pytanie:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 14.12.2017

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 07.12.2017 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 7.12.2017 r. o godz. 14:15 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 50.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 4 oferty:

Lp.

Wykonawca

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Opole, 45-06 Opole, ul. Reymonta 14

2

UNIQUA, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, reprezentowany przez UNIQUA, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, 04-157 Warszawa, ul. Sulejowska 56/58

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

4

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10, reprezentowany przez Concordia Polska TUW o/ Wrocław, 51-319 Wrocław, ul. Sycowska 46

 

Cena

 

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Oferta nr 4

Cena (zł)

46.728,00

54.004,00

77.803,00

50.229,00

 

Klauzule dodatkowe

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące  zamówienia

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Oferta nr 4

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów

Nie

Nie

Tak

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów

Nie

Nie

Tak

Tak

Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia Auto Casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 20 punktów

Nie

Nie

Tak

Nie

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia -15 punktów

Tak

Nie

Tak

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 15 punktów

Tak

Nie

Tak

Tak

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu preferencyjnego w wysokości 5% płaconej składki – 10 punktów

Nie

Nie

Nie

Nie

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 18.12.2017 r.

Nr IX.271.26.17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olesno

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10, reprezentowany przez Concordia Polska TUW o/ Wrocław, 51-319 Wrocław, ul. Sycowska 46

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Klauzule dodatkowe (40%),

 

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Wykonawca

Cena

Klauzule dodatkowe

Suma

Uwagi

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Opole, 45-06 Opole, ul. Reymonta 14

60

12

72

 

2

UNIQUA, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, reprezentowany przez UNIQUA, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, 04-157 Warszawa, ul. Sulejowska 56/58

51,92

0

51,92

 

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

36,03

36

72,03

 

4

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 61-129 Poznań, ul. S. Małachowskiego 10, reprezentowany przez Concordia Polska TUW o/ Wrocław, 51-319 Wrocław, ul. Sycowska 46

55,82

28

83,82

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki