Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno.

Polska-Olesno: Usługi związane z odpadami

2017/S 237-492429

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno.

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.28.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

3.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do siwz.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Olesno.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Olesno oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie Punktu w pojemniki.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) Odebrać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszane odpady komunalne, b) odpady zebrane selektywnie: odpady z tworzyw sztucznych i metali (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe), odpady z papieru (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury), odpady ze szkła (kolorowe i bezbarwne odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła)c) odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady i odpady zielone)d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, e) odpady wielkogabarytowe (meble, sofy, szafy, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, drzwi, okna, zabawki dużych rozmiarów, rowery, choinki, opony samochodowe itp.)

2) Wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki oraz odebrać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych z PSZOK:a) odpady z papieru i tektury,b) metal,c) odpady z tworzyw sztucznych (typu butelki plastikowe, butelki po kosmetykach i środkach czystości) i opakowania wielomateriałowe,d) odpady ze szkła,e) odpady zielone,f) przeterminowane leki,g) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),h) zużyte baterie i akumulatory,i) świetlówki,j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,k) odpady wielkogabarytowe,l) odpady budowlano-remontowe w ilości do 400 kg od osoby w gospodarstwie domowym, ł) gruz,m) zużyte opony.

3) Zapewnić właścicielom nieruchomości wyposażenie nieruchomości w odpowiednie rodzaje i ilości pojemników lub worków, służących zbieraniu odpadów spełniających wymagania określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno”, na zasadach uzgodnionych między właścicielem nieruchomości a firmą wywozową oraz zasadami określonymi w:

Uchwałach Nr XL/305/17 oraz Uchwale Nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9.10.2017 r.

4) Wykaz nieruchomości i punktów gromadzenia odpadów (altan śmietnikowych), objętych przedmiotem zamówienia, które powinny zostać wyposażone w pojemniki/kontenery lub worki, ich rodzaj oraz ilość Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed zawarciem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

5) Zamawiający w okresie trwania umowy z częstotliwością jeden raz w tygodniu zobowiązuje się informować Wykonawcę o zmianach danych objętych wykazem, o którym mowa w pkt 4.

6) W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 4, skutkujących jego rozszerzeniem o kolejne nieruchomości lub punkty gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe) nie ujęte w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki,

b) odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym umieszczono w wykazie informację o złożeniu deklaracji.

7) W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 5, skutkujących zmniejszeniem listy nieruchomości lub punktów gromadzenia odpadów ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) odebrania pojemnika / pojemników z tych nieruchomości,

b) zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o wykreśleniu z wykazu.

8) Umyć i zdezynfekować pojemniki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji, należące do Wykonawcy, dostarczone do nieruchomości na terenie Gminy Olesno w ramach zamówienia głównego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: emisja spalin / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dostosowanie pojemników do wymogów rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Warunek spełnią wykonawcy, którzy:

1a) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Olesna,

2a) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach,

3a) posiadają aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego wpis, o którym mowa wyżej,

4a) posiadają aktualne zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 2 000 000 PLN.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Posiadają niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli.

2.1 Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy, od minimum 15.000 osób z terenu jednej gminy

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeśli przynajmniej jeden z wykonawców spełni w całości wymagany warunek samodzielnie.

Zamawiający dopuszcza zamówienie wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane.

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi/zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych usług/zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.

2.2 Wykonawca udowodni, że dysponuje następującym sprzętem:

— pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1100 litrów – co najmniej 2 szt.,

— pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, z pojemników o pojemnościach 80 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1100 litrów – co najmniej 2 szt.,

— pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1 szt.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

 

W związku z koniecznością świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione w dniu 04.12.2017 r. Zamawiający nie ma możliwości udzielenia zamówienia i rozpoczęcia świadczenia usług odbierania odpadów od 01.01.2018 r. bez skrócenia terminu składania ofert określonego w art. 43 ustawy.

 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 204-420992
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/12/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/02/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Siedziba Zamawiającego.

Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Czwarty kwartał 2018 roku.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres został określony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN, 00/100).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto).

Wraz z ofertą Wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli Wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 roku poz, 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,

— Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

2 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług tj.: kierowcy i pracownicy pojazdów odbierających odpady, pracownik/cy administracyjny wyznaczony przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Określone w dziale VI ustawy.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2017
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 
PDFsiwz.pdf
DOC3.8 zobowiązanie.doc
DOC3.7 projekt umowy.doc
DOC3.6 oświadczenie dotyczące wykazu sprzętu.doc
DOC3.5 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
PDF3.3 Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
DOC3.3 jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).doc
DOCX3.2 formularz cenowy.docx
DOC3.1 opis przedmiotu zamówienia.doc

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno”

Pyt. nr 1. Zał. nr 7 do SIWZ – projekt umowy:

- w § 2, ust. 1 „Strony zgodnie ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy następować będzie od dnia 1.01.2018 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest przed nadejściem w/w terminu podjąć wszelkie czynności niezbędne do wdrożenia kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, w szczególności wyposażyć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki, worki.

- a w § 4 ust.k) „Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się, że w dniu rozpoczęcia świadczenia usług od 1 stycznia 2018 r. wszystkie nieruchomości objęte wykazem dostarczonym przez Zamawiającego będą wyposażone w należące do Wykonawcy pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w ilości i o rodzaju wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust.1”,

Wykonawca wnosi, uwzględniając termin składania ofert przypadający na dzień 21.12.2017 r. oraz wynikające z niego terminy na uzupełnienie dokumentów i podpisanie umowy, które przy najkorzystniejszym przebiegu postępowania przypadnie na sam koniec grudnia 2017 r., a ty samym terminy wyznaczone w cytowanych zapisach staną się niemożliwe do realizacji o przesunięcie terminu wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów do: „30 dni od dnia podpisania umowy”.

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu dotyczącego wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów do „30 dni od podpisania umowy”

 

Pyt. nr 2 SIWZ, Zał. nr 1 OPZ, ust. 3 pkt 1 Zamawiający zastrzega, iż podane ilości oraz pojemności pojemników na odpady mogą ulec zmianie, Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie możliwość zmiany ilości oraz pojemności pojemników w granicach 30%. Uwzględniając fakt, iż w SIWZ określono zapotrzebowanie na ustawienie 11 141 szt. pojemników na odpady, zgodnie z cytowanym zapisem Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie możliwość dostarczenia dodatkowych 3 342 szt. Pojemników, co powodować może zwiększenie kosztu realizacji umowy o kwotę nawet 200 000,00 – 250 000, 00 zł !!!

Wykonawca wnosi o zastrzeżenie przewidywanych przez Zamawiającego zmian w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki w realnych ilościach, które nie będą powodowały konieczności tak znacznego zwiększania kosztów realizacji zamówienia.

 

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje ilość oraz wielkość pojemników cotygodniowo. Ilości podane
w OPZ uwzględniają bieżące potrzeby Zamawiającego w zakresie ilości i rodzajów pojemników.

 

Pyt. nr 3 SIWZ, Zał. nr 1 OPZ, ust. 5 pkt 2 Zamawiający oczekuje przedstawienia harmonogramu odbioru odpadów komunalnych przed podpisaniem umowy.

Wykonawca wnosi, uwzględniając termin składania ofert przypadający na dzień 21.12.2017 r. oraz wynikające z niego terminy na uzupełnienie dokumentów i podpisanie umowy, które przy najkorzystniejszym przebiegu postępowania przypadnie na sam koniec grudnia 2017 r., a ty samym terminy wyznaczone w cytowanych zapisach staną się niemożliwe do realizacji o przesunięcie terminu przedstawienia harmonogramu odbioru odpadów na: „do 3 – ech dni od dnia podpisania umowy”

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu dotyczącego przedstawienia harmonogramu odbioru odpadów na: ”do 2 dni od dnia podpisania umowy”

 

Pyt. nr 4 SIWZ, Zał. nr 1 OPZ, ust. 5 pkt 7 Zamawiający informuje, iż zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram oraz ulotkę w zakresie prawidłowej segregacji odpadów sporządzonej przez Zamawiającego, Wykonawca  jest zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości. Uwzględniając przytoczony wyżej możliwy termin podpisania umowy przypadający na koniec grudnia 2017 r., Wykonawca prosi o sprecyzowanie:

a) w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się dokonać akceptacji harmonogramu?

b) w jakim terminie Wykonawca ma dostarczyć harmonogramy do mieszkańców – Wykonawca zastrzega w tym miejscu, iż uwzględniając dodatkowo przypadające na koniec grudnia dni świąteczne i wolne od pracy, minimalny termin konieczny na wydrukowanie i rozniesienie harmonogramów do wszystkich właścicieli nieruchomości to 15 dni roboczych.

 

Odpowiedź:

a) Zamawiający zobowiązuje się dokonać akceptacji harmonogramu niezwłocznie, najpóźniej do końca tego samego dnia w którym otrzyma harmonogramu do wglądu

b) Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie harmonogramów do 20 stycznia 2018 r.,
z zastrzeżeniem dostarczenia harmonogramów najpóźniej na dwa dni przed planowanym odbiorem odpadów w poszczególnych miejscowościach, jeżeli termin odbioru odpadów przypadnie przed 20 stycznia 2018 r.

 

Pyt. nr 5 SIWZ Zał. nr 1 OPZ, ust. 5 pkt 10

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do nieruchomości jest utrudniony (Łomnica ul. Dzierżona), w szczególności z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. Dotyczy to również nieruchomości, które są oddalone od głównej drogi dojazdowej, droga do posesji jest nieutwardzona lub występują wąskie wjazdy, itp. W takich przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu dot. nieruchomości, które są znacznie oddalone od głównej drogi dojazdowej, droga do posesji jest nieutwardzona lub występują wąskie wjazdy, itp., iż dotyczy to wyłącznie dróg gminnych a nie dotyczy dróg prywatnych, gdzie obowiązkiem mieszkańca jest wystawienie pojemnika do drogi gminnej.

 

Odpowiedź: Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym: ”Na terenie nieruchomości pojemniki lub worki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla użytkowników
i pracowników firmy wywozowej lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego
w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach.” W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dojazd do posesji drogami prywatnymi, umożliwiającymi taki dojazd, w celu odbioru odpadów, za wyjątkiem wyraźnego sprzeciwu właściciela drogi prywatnej. W takim przypadku pojemnik będzie wystawiany do najbliższej drogi gminnej.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 15.12.2017 r.

 

Nr IX.271.28.2017

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.28.2017 pt.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 ze póżn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów SIWZ.

 

Projekt umowy §2 ust 1

 

Jest:

Strony zgodnie ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy następować będzie od dnia 1.01.2018 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest przed nadejściem w/w terminu podjąć wszelkie czynności niezbędne do wdrożenia kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, w szczególności wyposażyć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki.

 

Ma być:

Strony zgodnie ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy następować będzie od dnia 1.01.2018 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności niezbędne do wdrożenia kompleksowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, w szczególności wyposażyć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

Projekt umowy §4 ust k

Jest:

k) zobowiązuje się, że w dniu rozpoczęcia świadczenia usług od 1 stycznia 2018 r. wszystkie nieruchomości objęte wykazem dostarczonym przez Zamawiającego będą wyposażone w należące do Wykonawcy pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w ilości i o rodzaju wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust.1,

 

Ma być:

k) zobowiązuje się, że w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy wszystkie nieruchomości objęte wykazem dostarczonym przez Zamawiającego będą wyposażone w należące do Wykonawcy pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w ilości i o rodzaju wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust.1,

 

OPZ ust3 pkt 1

Jest:

rodzaje i przewidywane ilości poszczególnych pojemników lub worków w układzie rodzajów odpadów (podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając powstawanie nowych nieruchomości oraz migracje ludności). Zamawiający zastrzega, iż podane ilości oraz pojemności mogą ulec zmianie, Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie możliwość zmiany ilości oraz pojemności pojemników w granicach 30 %.

 

Ma być:

rodzaje i przewidywane ilości poszczególnych pojemników lub worków w układzie rodzajów odpadów (podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając powstawanie nowych nieruchomości oraz migracje ludności). Zamawiający zastrzega, iż podane ilości oraz pojemności mogą ulec zmianie, Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie możliwość zmiany ilości oraz pojemności pojemników w granicach 30 %, nie mniej jednak ilości pojemników określone poniżej stanowią rzeczywistą ilość, których koszt Wykonawca będzie musiał uwzględnić w ofercie.

 

OPZ Ust 5 pkt 2

Jest:

2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz trasy przejazdu zostaną sporządzone i przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Ma być:

2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz trasy przejazdu zostaną sporządzone i przedstawione Zamawiającemu do dwóch dni liczonych od dnia podpisania umowy.

 

OPZ Ust 5 pkt 7

Jest:

Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram oraz ulotkę w zakresie prawidłowej segregacji odpadów sporządzonej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości.

Ma być:

Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram oraz ulotkę w zakresie prawidłowej segregacji odpadów sporządzonej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości nie później niż do dnia 20.01.2018 r. z tym, że jeżeli wywóz odpadów wypadnie wcześniej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramów w terminie dwóch dni przed planowanym wywozem.

 

OPZ Ust 5 pkt 10

Jest:

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do nieruchomości jest utrudniony (Łomnica ul. Dzierżona), w szczególności z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. Dotyczy to również nieruchomości, które są oddalone od głównej drogi dojazdowej, droga do posesji jest nieutwardzona lub występują wąskie wjazdy, itp. W takich przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Ma być:

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do nieruchomości jest utrudniony (Łomnica ul. Dzierżona), w szczególności z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. Dotyczy to również nieruchomości, które są oddalone od głównej drogi dojazdowej, droga do posesji jest nieutwardzona lub występują wąskie wjazdy, itp. W takich przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza ponadto dojazd do posesji drogami prywatnymi, umożliwiającymi taki dojazd, w celu odbioru odpadów, za wyjątkiem wyraźnego sprzeciwu właściciela drogi prywatnej. W takim przypadku pojemnik będzie wystawiany do najbliższej drogi gminnej.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 21.12.2017 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 21.12.2017 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.084.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 2 oferty: (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Wykonawca

Cena

Ofertowa

Aspekt środowiskowy

Termin płatności faktury

Emisja spalin tj.: ilość samochodów przewidzianych do zbierania odpadów komunalnych z określonych standardem emisji spalin: EURO 5

Dostosowanie pojemników do wymogów rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TAMAX Szczepan Cieślak

28-340 Sędziszów, Oś. Sady20/2

2.748.000,60

5

tak

30 dni

2.

Remondis

Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole

Al. Przyjaźni 9

2.261.520,00

5

tak

30 dni

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali termin wykonania zamówienia
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 

Olesno, dn. 21.12.2017 r.

Nr IX.271.28.17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Remondis Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Aspekt środowiskowy (30%),

- termin płatności faktury (10%).

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Wykonawca

Cena

 

Aspekt środowiskowy

Termin płatności faktury

Suma

 

 

Emisja spalin tj.: ilość samochodów przewidzianych do zbierania odpadów komunalnych z określonych standardem emisji spalin: EURO 5

Dostosowanie pojemników do wymogów rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TAMAX Szczepan Cieślak

28-340 Sędziszów, Oś. Sady20/2

49,38

20

10

10

89,38

2.

Remondis

Opole Sp. z o.o.

45-573 Opole

Al. Przyjaźni 9

60

20

10

10

100

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki