Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Olesno, dnia 12.12.2017 r.

Nr IX.I.01.17

ZAPYTANIE OFERTOWE

,, Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

I Zamawiający

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu i na rzecz której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON 151398600, NIP: 576-156-23-52

Poczta elektroniczna: 

 

II Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Urzędu Miejskiego w Oleśnie materiałów biurowych, wyspecyfikowanych w załącznikach nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego.

2) Właściwie wycenione arkusze wycen będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.

3) Materiały biurowe zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Urzędu Miejskiego, mieszczącego się w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21, na I piętro, do Wydziału Ogólno-Organizacyjnego.

4) Dane zawarte w załącznikach nr 1 i 2 mają charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych artykułów przez Zamawiającego. Jednocześnie zaproponowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe w załączniku nr 2 nie mogą ulec zmianie do końca trwania umowy.

 5) Zamawiający informuje, że podane ilości w załącznikach są jedynie wartością szacunkową i ich ilość w okresie umowy może ulec zmianie, jak również zastrzega sobie też możliwość rozszerzenia asortymentu artykułów w poszczególnych okresach zamówienia. Podstawą rozszerzenia tych asortymentów będą ogólnie dostępne katalogi, natomiast cena za  dodatkowe rzeczy będzie ustalana na podstawie ceny danego produktu pomniejszonej o rabat 10%.

6) Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy łączna cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Słownik CPV: 30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów

 30192000-1 Wyroby biurowe

                         30197644-2 Papier kserograficzny

                         30197630-1 Papier do drukowania

                         30199230-1 Koperty

                         30199500-5 Segregatory

 

III Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu,
 2. Spełniają warunku udziału w postępowaniu tj.:
 1. posiadają kompetencje lub uprawnienia  do  prowadzenia określonej  działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

 

IV Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Okres związania ofertą przez Wykonawcę: 01.01.2018 – 31.12.2018 (12 miesięcy)

 

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 19.12.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 114 Mała Sala Narad.

 

VI. Warunki realizacji dostaw:

1) Ilość asortymentu będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacowane ilości podane w formularzu cenowym – nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą do Wykonawcy do sporządzenia ofert.

2) Dostawy towaru będą odbywać się partiami, których wielkość i zakres rzeczowy będą każdorazowo określane przez Zamawiającego przy składaniu zamówieniu. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego sukcesywnie na koszt Wykonawcy w okresie do 31.12.2018 r., na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od wysłania zamówienia. Zamówienie zostanie przekazane Wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie. W zamówieniu każdorazowo zostanie określony zakres i ilość dostawy.

3) Oferent gwarantuje niezmienność cen artykułów wyszczególnionych do końca 2018 roku.

4)W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad.

 

VII. Procedura sporządzenia i oceny ofert:

 1. Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru załącznika do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zaoferowana cena w ofercie powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena powinna być przedstawiona jako cena brutto.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 4. Kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest Sebastian Kapuścik – pok. 208 tel. 350 78 41-44 wew. 204 w godz. 07:30-15:00;
 3. Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt. I).

 

IX. Załączniki:

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (118,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Specyfikacja materiałów biurowych.doc (83,50KB)
 

 

Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego

Bożena Matusiak

 

 

                                                                                                                                           Olesno, dnia 19.12.2017 r.

 

Nr IX.I.01.17

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Ogólno-Organizacyjny ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 1. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl
 2. Wartość szacunkowa zamówienia: 26 412,00 złotych
 3. Słownik CPV: 30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały

       30192000-1 Wyroby biurowe

                                 30197644-2 Papier kserograficzny

                                 30197630-1 Papier do drukowania

                                 30199230-1 Koperty

                                 30199500-5 Segregatory

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 19.12.2017 r. o godz. 09:30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

1

Artim Sp.z o.o., ul. Oleska 121, 45-231 Opole

17 925,42

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zatwierdził:

 

BURMISTRZ OLESNA

 

Sylwester Lewicki