Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej.

15/12/2017    S241    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2017/S 241-499504

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej.

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.30.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45233162
45231400
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, wykonawczej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz opiniami dla rozbudowy skrzyżowania DK11 ul. Lublinieckiej z ul. Wygodzkiej z w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu DK11 od km 512+364,00 do km 512+593,46, oraz ul. Wygodzka od km 0+000,00 do km 0+089,90 a w szczególności:

a) Opracowanie mapy do celów projektowych.

b) projektu budowlanego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.

c) projektu wykonawczego – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.

d) kosztorys inwestorskiego dla całości prac – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy

W formie papierowego oryginału.

e) przedmiaru robót dla całości prac – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.

f) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 5 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.

g) Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie*.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.

h) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

i) wykonanie organizacji ruchu na czas robót oraz organizacji docelowej i zatwierdzenie ich w odpowiednim organie tj. Starostwie Powiatowym w Oleśnie oraz w GDDKiA w Opolu.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map do celów projektowych, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o:

a) opracowaną dokumentację przez Wykonawcę, a zatwierdzoną przez Zamawiającego

b) wykonanie robót zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej –

Rozbudowa wlotu drogi gminnej nr 101231O – ul. Wygodzkiej do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 – ul. Lubliniecką oraz budowę zjazdu publicznego z ul Wygodzkiej na działkę nr 582/19 obręb Świercze w m. Grodzisko o numerze 2/2015 z dnia 3.11.2015 (AB.6740.ZRID.4.I.2015) gdzie zakresem opracowania objęto wlot ul. Wygodzkiej do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 na odcinku od km 0+018,00 do km 0+089,90 z drogą gminną nr 101231O w m. Grodzisko,

— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przedstawieniem wykazu zmian ewidencyjnych w zasobach geodezyjnych,

— przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej umożliwiającej zgłoszenie zakończenia robót do organu nadzoru budowlanego (zgodnie z Prawem Budowlanym).

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt RPOP.03.01.01-16-0004/16 DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Jak wyżej.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: Projektantem o specjalności drogowej wymagana liczba osób: 1 osoba minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej doświadczenie zawodowe: opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, lub decyzji równoważnej), o wartości zadania minimum 300 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont drogi, ulicy lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo – jezdnego Projektant o specjalności sieciowej wymagana liczba osób: 1 osoba minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Projektant o specjalności elektrycznej wymagana liczba osób: 1 osoba minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Kierownik Budowy wymagana liczba osób: 1 osoba minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 .7. 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 300 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont drogi, ulicy lub ścieżki rowerowej na stanowisku: Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej 2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: Wykonawca udowodni, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej o wartości co najmniej 300.000,00 PLN każda, albo wykonał co najmniej jedną robotę w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej o wartości co najmniej 300.000,00 oraz co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN polegającą na budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej, albo wykonał co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN każda, polegające na budowie drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Uwaga: a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; b) przez jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego w oparciu o NBP z dnia wszczęcia postępowania.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 128-260179
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/03/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 pokój nr 114.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne. Członek komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej protokół z otwarcia ofert zawierający informacje określone w art. 86 ustawy.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN, 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 10.7 Wraz z ofertą Wykonawca składa: — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, — Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli Wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz; — Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 .2. 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 roku poz, 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. — Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. — Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 .9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem.

7 / 8

Art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 .7. 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z rozdziałem 2, dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 17.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 17.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 17.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.17.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 17.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2017
 
Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
 
13/01/2018    S9    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Olesno: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2018/S 009-015341

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 241-499504)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
Olesno
46-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
Tel.: +48 343509172
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Faks: +48 343597283
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://olesno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej

 

Numer referencyjny: Nr IX.271.30.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 241-499504

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

 

10.7 Wraz z ofertą Wykonawca składa: — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, — Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli Wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz; — Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 .2. 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 roku poz, 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. — Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. — Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 .9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem.

7 / 8

Art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 .7. 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 .12. 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

 

Powinno być:

 

Wraz z ofertą wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz,

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy (jeśli dotyczy),

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— pkt. b składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

— pkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Ze względu na zbyt małą ilość dostępnych znaków, pozostałe informacje dot. dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP lub w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP – zawarto w SIWZ.

Do 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

 

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn.15.01.2018 r.

 

Nr IX.271.30.2017

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega pkt 6.2.2  SIWZ.

 

Jest :

,,6.2.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których  mowa w powyżej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym  mowa w pkt 6.2.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.”

 

,,11.2. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.”

 

Ma być:

6.2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których  mowa w pkt. 6.2.1.

a)  składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b)  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym  mowa w pkt 6.2.2., zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2.1. b), składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.2.2. b), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.  Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

 

,,11.2. W przypadku oferty złożonej po terminie określonym w punkcie 11.1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania”.

 

Pozostałe zapisy zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 15.01.2018 r.

 

Nr IX.271.30.2017

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”

Podstawa prawna: art.  38 ust.  2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. -  Prawo  zamówień publicz­nych  (Dz. U.  z 2017  r.,  poz. 1579  ze  zm.).

W  odpowiedzi  na  pytania  z  dnia  11.01.2018  r. dotyczące  SIWZ  Zamawiający informuje co następuje:

 

Pytanie:

Czy w zakresie opracowania wchodzi kanał technologiczny? Jeśli tak to czy ma on być zgodny z wytycznymi rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 poz. 680).

 

Odpowiedź:

Tak. Ma on być zgodny z wytycznymi rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

 

Pytanie:

Czy w zakresie opracowani dokumentacji i realizacji robót należy przewidzieć remont nawierzchni jezdni drogi krajowej(obecny stan nawierzchni wykazuje znaczne nierówności podłużne i poprzeczne istniejącej jezdni)? Jeśli tak, to jaki zakres powierzchni oraz grubości należy przyjąć i jakie rodzaje asfaltu?

 

Odpowiedź:

Zakres remontu nawierzchni DK 11 zgodny z PFU (frezowanie całej powierzchni jezdni DK 11 na głębokość 4,00cm i ułożenie 4,00cm warstwy ścieralnej).

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 23.01.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 23.01.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

„Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 984 068,41 zł (brutto)

Złożono 1 ofertę:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

Doświadczenie (ilość kontraktów)

1.

Konsorcjum firm:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26 - lider

GRAMAR Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15 - partner

 

1 479 677,70

6

7

      Ww. wykonawca zaakceptował warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia określone w SIWZ.                                                   

                                                                                            Burmistrz Olesna

                                                                                            Sylwester Lewicki

 
 

Olesno, dn. 26.02.2018 r.

 

Nr IX.271.30.17

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Konsorcjum firm:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26 - lider

GRAMAR Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15 – partner

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60% - maksymalnie 60 pkt),

- Gwarancja (20% - maksymalnie 20 pkt),

- Doświadczenie kierownika budowy (20 % - maksymalnie 20 pkt),

 i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

 

Doświadczenie (ilość kontraktów

 

   Suma

     pkt

1.

Konsorcjum firm:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, sp. j.,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26 - lider

GRAMAR Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15 - partner

 

1 479 677,70

6

7

 100

 

Burmistrza Olesna

Sylwester Lewicki