Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno

Olesno, dn. 20.12.2017 r.

Nr IX-III.271.10.17

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno.

Szczegółowy zakres zamówienia :

 1. Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 2. Złapanie wskazanych zwierząt przy użyciu własnego specjalistycznego sprzętu (chwytaki siatki weterynaryjne, rękawice ochronne, kagańce).
 3. Wykonawca, przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt stosował będzie metody  nie powodujące cierpień tych zwierząt.
 4. Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej.
 5. Przewóz wyłapanych zwierząt środkiem transportu spełniającym warunki określone w obowiązujących przepisach do schroniska i wniesienie opłaty schroniskowej.
 6. Prowadzenie ewidencji wyłapanych zwierząt i opis podejmowanych działań.
 7. Zadanie powinno być wykonywane zgodnie z przedmiotem zamówienia, obowiązującymi przepisami (w szczególności z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017, poz. 1840) i jej aktami wykonawczymi,
 8. CPV:  85200000-1 Usługi weterynaryjne, 98380000-0 – usługi psiarni, 85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych.

 

III. Termin wykonywania zamówienia.

 1. Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
 2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi  przystąpi do jej wykonywania w ciągu  maksymalnie 3 godzin po telefonicznym zgłoszeniu zdarzenia.

 

IV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno”, w terminie do 28.12.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Zezwolenie na prowadzenie schroniska do którego dostarczane będą wyłapywane psy.
 4. Umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na przyjęcie zwierząt.
 5. Właściwa decyzja administracyjna dopuszczająca transport żywych zwierząt.
 6. Umowa z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej.
 7. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.  

 

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 2. W przypadku przyjazdu wykonawcy do miejsca zdarzenia jeśli nie było możliwe wykonanie  usługi z przyczyn niezależnych od wykonawcy, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu liczony według stawki za kilometr przejazdu ustalonej stosownie do §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002.27.271) - dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

        b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

 

Płatność za świadczone usługi odbywać się będzie miesięcznie na podstawie wystawionych

faktur  z okresem płatności 30 dni licząc od dnia odbioru faktury.

 

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
 • Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 07:30-15:00;
 • Sebastian Kapuścik - Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy, Urząd Miejski w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 07:30 – 15:00.

 

IX. Załączniki

DOCZałącznik - formularz ofertowy - wyłapywanie zwierząt.doc
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 Olesno, dnia 03.01.2018 r.

Nr III.IX.271.10.2017

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olesno
 2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 3. Wartość szacunkowa zamówienia: 15.000,00 złotych
 4. Słownik CPV: 98380000-0 Usługi psiarni

       85210000-3 Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 28.12.2017 r. o godz. 10.30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena za usługę netto (zł)

Cena za usługę brutto (zł)

1

F.U.H. „OSKAR” Sławomir Gizler,

 46-300 Olesno, ul. Rynek 22/1

1300,00

1599,00

Cena obejmuje całkowity koszt złapania jednego bezdomnego zwierzęcia, zapewnienia mu opieki weterynaryjnej, przewóz do schroniska, opłatę schroniskową i wszystkie inne niezbędne koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zatwierdził:

 

BURMISTRZ OLESNA

Sylwester Lewicki