Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2018 roku

Olesno, dnia 18.12.2017 r.

Nr III.IX.271.11.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2018 roku”

 

I. Zamawiający: Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu psom mikroczipu, potwierdzonej wydaniem właścicielowi dokumentu identyfikacji zwierzęcia oraz  rejestracji  w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.
 2. Zamawiający   przekaże  Wykonawcy  odpowiednią  do  przeprowadzenia   usługi   ilość  mikroczipów oraz użyczy czytnik mikroczipów.
 3. Szacunkowa ilość mikroczipów zaplanowanych do wszczepienia – 564 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości sztuk mikroczipów przeznaczonych do wszczepienia w okresie obowiązywania umowy.

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • termin realizacji - z chwilą podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku
 • miejsce realizacji – Miasto i  Gmina Olesno.

 

IV. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie kwota, wyliczona zgodnie z cenami podanymi w formularzu ofertowym, obejmująca koszty wykonania pełnego zakresu usługi wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględniająca wszelkie inne koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i wykonaniem usługi:

 1. Koszt  wszczepienia 1 czipu w  przychodni weterynaryjnej.
 2. Koszt  wszczepienia 1 czipu w trakcie czipowania  psów  na terenie Gminy Olesno.

 

V. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie dostarczonej raz w miesiącu faktury z terminem płatności 30 dni, do której dołączone zostanie zestawienie ilości wykonanych zabiegów w danym miesiącu.

 

VI. Kryterium oceny ofert: najniższa cena -100 %

 

VII. Wymagane dokumenty (oświadczenia) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

VIII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2018 roku".

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami do dnia  28.12.2017 r. do godziny 11.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

X. Informacje dodatkowe:

1. Wykonanie usługi wszczepienia czipu musi być potwierdzone wydaniem właścicielowi psa odpowiedniego dowodu identyfikacji zwierzęcia oraz  rejestracji  w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.

2. Wykonawca zobowiązany jest dążyć do wykonania pełnego zakresu usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń z tego tytułu, dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności.

 

Załącznik

DOCZałącznik - formularz ofertowy - czipowanie psów.doc (32,50KB)

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

Olesno, dnia 03.01.2018 r.

Nr III.IX.271.11.2017

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2018 roku.
 2. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/
 3. Wartość szacunkowa zamówienia: 15.000,00 złotych
 4. Słownik CPV: 85210000-3 Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

       85200000-1 Usługi weterynaryjne

 1. Termin składania ofert upłynął dnia 28.12.2017 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Koszt wszczepienia 1 czipu psu w przychodni weterynaryjnej (cena brutto w złotych)

Koszt wszczepienia 1 czipu w trakcie czipowania psów na terenie każdego z 18 sołectw w Gminie Olesno (cena brutto w złotych)

1

Konsorcjum:

 • ANIMAL Spółka Cywilna Karolina Żołędź, Dawid Wewiór,
 • Gabinet Weterynaryjny Arka Szczepan Kuchta,
 • Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Magdalena Konwant

20,00

20,00

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zatwierdził:

 

BURMISTRZ OLESNA

Sylwester Lewicki