Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.

Nr IX-III.271.12.17                                                                                                 Olesno, dn. 18.12.2017                    

Zapytanie ofertowe

 

„Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.”

 

I. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.
 2. Do obowiązków wykonawcy w tym zakresie należeć będzie niezwłoczne, nie później niż w ciągu 3 godzin od otrzymania stosownego zgłoszenia, stawienie się na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia, jego zdiagnozowanie, zaopatrzenie przetransportowanie do lecznicy  w celu przeprowadzenia koniecznych zabiegów i operacji ratujących zdrowie i życie  oraz zapewnienie im miejsca do czasu ustalenia właściciela zwierzęcia  lub do czasu przeniesienia do schroniska. Zgłoszenie zdarzenia z udziałem zwierząt dokonać może Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna lub pracownik Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
 3. Oferta w szczególności powinna obejmować:
 • Udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych lub w innych okolicznościach powodujących  zagrożenie ich życia lub zdrowia,
 • Kastracja kota (z lekami),
 • Sterylizacja  kotki ( z lekami),
 • Kastracja psa ( z lekami),
 • Sterylizacja suki (z lekami),
 • Hospitalizacja, opieka weterynaryjna koszt jednej doby wraz z wyżywieniem,
 • Szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • Szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym,
 • Eutanazja kota,
 • Eutanazja psa,
 • Uśpienie ślepego miotu  zwierzęcia bezdomnego,
 • przekazanie wyspecjalizowanemu zakładowi zwłok zwierząt padłych podczas działań lekarsko weterynaryjnych lub poddanych eutanazji celem ich utylizacji,
 • Dojazd do miejsca zdarzenia.

 

III. Termin realizacji usługi:

 1. Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.
 2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi  przystąpi do jej wykonywania w ciągu  maksymalnie 3 godzin po telefonicznym zgłoszeniu zdarzenia.

 

IV. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

V. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

VI. Sposób i termin zapłaty:

Płatność za świadczone usługi odbywać się będzie miesięcznie na podstawie wystawionych faktur z okresem płatności 30 dni licząc od dnia odbioru faktury.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę przygotowaną w języku polskim  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.”

 

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  do dnia 28.12.2017r. do godz. 9 30  w sekretariacie Zamawiającego,

 ul. Pieloka 21,  46-300 Olesno, pok. 112.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

IX. Załączniki:

DOCXZałącznik - formularz ofertowy usługi weterynaryjne.docx (16,74KB)

 

X. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert.
 2. Dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu przyznane przez Okręgową Radę Lekarsko Weterynaryjną.
 3. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków i osób niezbędnych do świadczenia usług w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Pozostałe ceny usług, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy  naliczane są zgodnie z cennikiem gabinetowym.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

Olesno, dnia 19.12.2017 r.

Nr IX-III.271.12.17

 

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Ogólno-Organizacyjny ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Olesno.

 1. Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl
 2. Wartość szacunkowa zamówienia: 15 000,00 złotych
 3. Słownik CPV: 85200000-1 Usługi weterynaryjne
 4. Termin składania ofert upłynął dnia 19.12.2017 r. o godz. 09:30, do tego dnia wpłynęła  1 oferta (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Nazwa Usługi

Cena jednostkowa brutto (zł)

1

Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL, spółka cywilna, Karolina Żołędź, Dawid Wewiór, ul. J. Kossaka 7, 46-300 Olesno

Udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych lub w innych okolicznościach powodujących zagrożenie ich życia lub zdrowia

200 (w tym gotowość 24 h, badanie kliniczne wszystkie czynności ratujące życie, leki użyte podczas wykonywania tych czynności)

Kastracja kota (z lekami)

40

Sterylizacja kotki (z lekami)

80

Kastracja psa (z lekami)

150

Sterylizacja suki (z lekami)

250

Hospitalizacja, opieka weterynaryjna koszt jednej doby wraz z wyżywieniem

15 / doba + leki (nie więcej niż 15 zł doba)

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

20

Szczepienie przeciwko innym chorobom zakaźnym

35

Eutanazja kota

50

Eutanazja psa

100

Uśpienie ślepego miotu zwierzęcia bezdomnego

30

Przekazanie wyspecjalizowanemu zakładowi zwłok zwierząt podczas działań lekarsko weterynaryjnych lub poddanych eutanazji celem ich utylizacji

150

Dojazd do miejsca zdarzenia

35

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zatwierdził:

 

BURMISTRZ OLESNA

Sylwester Lewicki